Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevonden. De Poësie zeg ik, die niet alleen als een

15 goddelike sonne hemel en aarde verheugt en verciert, maar komt tot in de binnenste onbeschrijvelike deelen der zielen te erinneren, en gaat met een blakende glorie des vermakelijkheits tot in de heimelijkste en grootste kameren der doorluchtiger herten, al waar

20 sij met een hef tigheit van verwonderingen uitschatert het overtfeffelijk verstant der geleerder en van God begaefde Mannen. Als bij gelijkenis: wat mensch is so lomp of duister van vernuft, die sonder beweging en groote aandachtigheid, en reoht-schapene soetigheit

25 sou konnen hooren of lesen de goddelike lofsamg van Iesu Christo, door den hoogen en uitgeleerden Daniël Heinsius gemaekt? Ik geloof niet, dat er sterflik mensch leeft, die begaaft is met redelijke sinnen, die 't selve soude doen. Voor mijn, ik mag wel seggen, dat t

30 mijn hoogste Poësie geweest is, daer ik mijn opperste genoegen in gehad hebbe van ttnijn leven en soo ben ik ook wel versekert, dat 't UE. ook boven allen is. Nu heb ik onder andere ook de eere gehad van UE., dat gij mijne boerterijen hebt vereerliikt met de heerlijke

35 luister van UE. gedoogsaamheit en lust, om die bij u selven te lesen. Dit maakt mij, waardige Heere, soo moedig, dat ik UE. mijn Spaanschen Brabander derf toe-eigenen: verwittigt en verwust zijnde, dat UE. Edele genegentheit mijn kleine gifte niet en sult ver-

40 versmaden, maar van een gedienstig en goet gemoed in dank aannemen. UE. biddende, dat gij hem so wilt stutten met UE. bescheidenheit, dat hij vrijpostelijk

17 Erinneren: binnendringen.

26 Deze Lofzang Van Jezus Christus van den Leidschen hoogleeraar Daniël Heinsius verscheen in 1611. Hij was ook aan Van Dijck opgedragen.

29 Voor mijn: wat mij betreft.

34 Vereerliikt: vereerd.

35 Gedoogsaamheit: welwillendheid.

38 Toe-eigenen: opdragen. — Verwust: bewust.

42 Bescheidenheit: oordeel. — 42 Vrijpostelijk: onbevreesd.

Sluiten