Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOT DEN GOETWILLIGEN LESER

Indien de mensche soo goed-aardig ware geschapen, dat sij vaardiger waren in 't verbergen, en trager in 't berispen van iemants gebreken, soo souden sij de volmaaktheid des Alderhoogste nader komen, en haar 5 zieltjes in alle deelen verbetert sien. Maar laas! ons is uit der nature die krankheid inne-geboren, dat wij eer de splinter in eens anders, als de balk in onse eigen oogen vermerken. O tastelijk gebrek! voor geen gebrek bekent: een ieder liefkoost en vleit zijn zeiven

10 in zijne dwaling en straft met alle strengheit de dolinge van zijn even naasten. Wat sijn wij verkeerde, blinde en gunstige rechters in het kreuken en bedekken van onse misdaden! en wat zijn wij onrecht veer dige beulen en helsche tierannen in het uiterste vervolgen en 't

15 schavotteeren van eens anders lelijkheden! Dit weten wij, arme schepselen, met een cierelijke dek-mantel aardig te bekleden, gelijk als of wij God daar mede een aangename dienst aan deden, niet eens overleggende, dat wij: van binnen ons soo veel hebben te her-

20 stellen en verschikken, dat wij buiten ons selven niet eens behoeven te treden om werk te vinden, vermits in een iegelijks tuin genoeg te doene valt. Maar wat is 't? Een ieder siet uit, en niemant siet in. In dese gemeene heer-baan heb ik mij so verre verloopen, dat ik

25 (na de gewoonte van veel dichters en schrijvers) met andere Meden f au ten gesocht h ebbe te pronken. Want ik stel u hier naaktelijk en schilderachtig voor oogen

9 Bekent: aangezien.

12 Kreuken: goed praten.

24 Gemeene heer-baan: algemeene manier van doen.

27 Schilderachtig: als een schilder.

Sluiten