Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

docht zijnde, vonden wij niet beters, dan dat men die van hare neering ook sonde laten spreken, also '4 ook wel te denken en gelooven is, dat sij de Schriftuur 85 niet al te kies, te keurelijk en te scherp-sinnig doorsoeken, en meer met vleeschelijke dingen haer bemoeien, dan dat se, met over-natuurlijk verstant, landen en luiden in de waagschale stellen. Is haar geiliheit wat ongebreidelt en slordig, wij zijn de eerste 90 niet: de Grieken, de Latijnen, hebben 't ons wel lustelijk voor gedaan. Dat blijkt aan Aristophane, Plauto, Terentio en eenige andere onbeschaamde, die nochtans van de huidendaagsche School-geleertheit de jonge jeugt voor klok-spijs en lekkernij ingegeven 95 wordt. Dit loopt al t'samen wel onbesproken deur, maar 't geen op een tonneel vluchtig werd verhaalt, werd bij elkerlijk schier voor doot-sonde genoemt, daar sij nochtans op straat, binnens huis en elders (God betert), dag'lijks veel erger hooren en doen.

100 Sulke en diergelijke sohurfde schapen blaten al dermeest van de onreinigheit, andere, al .te barmhertige, en mogen niet veelen, dat men de godloose vinders van bedrog en schalkheit wat over de heekel haalt. Ik ken 't, het is een slapheit in mijn, dat ik de eereloose-

105 geen-noot-hebbende-moedwillige-Bankroetiers (die haar goet aensien en geloof bij de lieden met eer en misbruiken en diefs gewijs de vromen t' haren onbruik arm en ellendig maken) niet en kan troetelen noch na de mond spreken, gelijkerwijs als er veel fielen

88 In de waagschale stellen: delibereeien over.

89 Slordig: onbehoorlijk.

95 Loopt onbesproken deur: zonder dat er aanmerking op gemaakt wordt. 100 Schurfde: schurftige.

102 Vinders: uitvinden. — Schalkheit: schelmerij. 104 Ken: beken.

106 Geloof: krediet.

107 Onbruik: schade.

109 Fielen en rabauwen: ploerten en schurken.

Sluiten