Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kussens raken uit: daar is Menheer de Schout Met de Secretaris; siet, dat jij de mont wat hout.

Alsoo mijne E.E. Heeren van den Gerechte der Stede Amstelredam: Aansiende het groot bedrog en toeloop der sterke luie lediggangeren, vagebonden, onnutte bedelaren en menigte der vreemde Armen, waar onder sich ook verschuilen en behelpen, verspieders, nachtroovers ende dieven, om welker verraat, diefstal ende plondering, als ook de Godloosheden van tuisscken, *) spelen, vechten, dronke drinken en hoerdom te vermijden, mitsgaders de weinig voorraats van kooren ende d'apparencie van dien,2) en de dierte, die consequentelijk vallen moet tot groote beswarenisse der Gemeente, ende tot verkortinge van onse eigen rechte behoeftige: Soo ist 't dat mijne E.E, voornoemde Heer en hebben geordonneert en gestatueert,, als sij ordonneren en statueren expresselijk bij desen, dat nu voortaan geen Bedelaars, Landloopers, Baiert-boeven, *) Troggel-sakken, *) Huikevaken, 8) '/ sij oud ofte jong, blint, kreupel, mank, melaats, ofte anders, en sullen mogen ommegaan, omme de aalmoessen te vergaderen op Markten, Bruggen, voor Kerken, Poorten, hoeken van straten, maar dadelijk te vertrekken, op pene 6) van openbaarlijk geschavotteert ende strengelijk gegeesselt te werden. Gebieden ook mijne E.E. Heeren, dat niemant hem vervordere, 7) de Sergianten, 8) Provoosten ■) en Opsienders, die tot sulk 'n einde sullen verkooren worden, eenige molesten, 10) gewelt ofte verhinderinge te doen in 't executeren en 't apprenderen der moet-

J) Dobbelen. 2) Het vooruitzicht, dat de voorraad gering zal bl ijven. s) Landloopers. *) Afzetters, ö) Bedriegers. *) Op straffe van. Zich verstoute. 8j Dienders. °) Beulsknechten. 10J Last. 1146 De kussens worden buiten gebracht. Kussens kan ook staan voor de magistraatpersonen zelf.

Sluiten