Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT VAN HET HOOFDBESTUUR.

Het Hoofdbestuur heeft maar weinig te doen voorafgaan aan de voorrede, welke de Commissie van samenstelling, bestaande uit de HH. Prof. Dr. G. Kalff, Daniël de Lange en Mr. A. Loosjes, aan dezen tweeden bundel van het Nederlandsch Volksliederenboek hier doet volgen. •

Omtrent de beteekenis en de bedoeling met de uitgave ook van dezen vervolgbundel, zij mede verwezen naar het voorbericht tot de uitgaven van den eersten bundel.

Het succes, met dien eersten bundel verkregen en .gebleken uit het feit, dat van 1897— 1912 acht oplagen van 4000 exx. noodig waren, gaf aanleiding, dezen tweeden bundel — waarin nu meer moderne liederen zijn opgenomen — uit te geven. <^.V.-*

Het hoofdbestuur brengt hartelijken dank aan de Commissie van samenstelling, voor de zorg, aan het bijeenbrengen van deze liederen gewijd; alsmede aan de eigenaars van teksten en melodieën, voor hunne toestemming tot het opnemen van de liederen, waarvan het auteursrecht hun toekomt.

De prijs van dezen bundel — / 1.25 ingenaaid en / 2 — gebonden — is wel-25 cents hooger dan van den eersten bundel, maar de omvang 'is ook 5 vel meer.

Het hoofdbestuur houdt zich overtuigd, dat deze prijs geen bezwaar zal zijn om ook deze verzameling.te brengen onder het bereik van zeer velen.

Moge ook deze bundel bijdragen om het Nederlandsche lied in hart en mond van het Nederlandsche volk te doen herleven!

Het hoofdbestuur der Maatschappij, de algemeene voorzitter: H. A. E. MODDERMAN.

de algemeene secretaris.' J. BRUINWOLD RIEDEL.

Amsterdam, 16 Juni 1913.

Tengevolge van de aanzienlijke verhooging der drukkosten en de buitensporige stijging der papierkosten moest de prijs van den zevenden druk van onzen tweeden bundel -bijna worden verdubbeld, zoodat deze thans / 2.50 voor het ingenaaide en / 3.40 voor het gebonden exemplaar bedraagt.

Het hoofdbestuur vertrouwt echter, dat het werk, waarvan in 5 jaren tljds zes oplagen tot een totaal van 24000 exemplaren werden verkocht, ook ondanks dezen gedwongen hoogen prijs zich zal weten te handhaven.

Namens het hoofdbestuur der Maatschappij, de algemeene secretaris: HOVENS GRÉVE.

Amsterdam, September 1918.

Sluiten