Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

Gaarne hebben wij de taak aanvaard, ons opgedragen door het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Ook ditmaal hebben-wij ons moeten bepalen tot een bloemlezing van oude en nieuwe liederen; in tegenstelling echter met den eersten bundel, waarin de oude liederen overheerschen, zijn de meeste liederen in dezen tweeden bundel het werk van hedendaagsche dichters en toonkunstenaars.

Voor de uiteenzetting der beginselen, waarvan wij zijn uitgegaan bij de samenstelling van dezen bundel, verwijzen wij belangstellenden naar de Voorredenen in den lsten, 2<*« en 8sten druk van den eersten bundel. Slechts enkele opmerkingen en rnededeehngen wenschen wij aan de daar voorkomende toe te voegen.

Ook nu waren wij voor een deel afhankelijk van de bereidwilligheid der eigenaars van teksten en melodieën; in hooger mate afhankelijk dan bij de samenstelling van den eersten bundel juist door het overheerschen der nieuwe liederen in dezen tweeden. Met dat feit gelieve' rekening te houden, wie in dezen bundel liederen mist die hij er gaarne zou hebben aangetroffen." . . ,

Ook nu hebben wij bij voorkeur zulke liederen opgenomen, die ons eigenaardig Nederlandsch schenen. Echter dient men hier wel in het oog te houden, dat menige zoogenaamdoudnederlandsche tekst en, in hooger mate, menige zoogenaamd-oudnederlandsche melodie van vreemden oorsprong is. Weliswaar hebben zulke teksten en melodieën, strookend ook met den geest en het karakter van ons volk, door lang verblijf hier te lande burgerrecht verkregen- doch het blijft desniettemin wenschelijk onze verplichtingen in dezen aan het buitenland' te erkennen, ook om ons nationaliteitsgevoel te vrijwaren tegen opgeblazenheid.

Gaarne betuigen wij ook nu onzen dank aan allen die ons behulpzaam zijn geweest bn <le samenstelling van dezen bundel. In het bijzonder aan den Heer Johan de Veer, die, tijdens de afwezigheid van ons medelid Daniël de Lange, diens taak op zich nam voorzooverre de muzikale bewerking van sommige liederen betreft en het nazien der proeven; en aan het Comiteit van het Willemsfonds ter bevordering van den Nederlandschen zang voor zijne buitengewone vrijgevigheid ten opzichte van de liederen, door ons aangevraagd.

Dat wij ons voor zoo menig lied tot de Vlamingen hebben moeten richten, vindt zijn verklaring in het feit dat de hedendaagsche Vlaamsche dichters en toonkunstenaars zulk een rijkdom van liederen hebben voortgebracht,.en daaronder menig lied dat verdienstelijk of mooi mag heeten. G. KALFF.

DANIËL DE LANGE. A. LOOSJES.

VOORREDE VOOR DEN ZEVENDEN DRUK.

Met weemoedige dankbaarheid herdenkt de Commissie het overlijden van haar mede-lid Daniël de Lange (f 30 Januari 1918 te .Point Lorna, Californië).

'indien zoowel de eerste als de tweede bundel van dit Volksliederenboek zulk een goed onthaal hebben gevonden bij het Nederlandsche volk binnen en buiten onze grenzen, dan is dat voor een groot deel te danken aan De Lange's rijke kennis en eerbiedwekkende techniek; aan zijn juist gevoel voor hetgeen populair mag heeten; zijn rijp oordeel, dat steeds op bescheiden maar besliste wijze werd geuit; zijn goeden smaak en fijnen takt; en ten slotte aan den invloed, die uitging van zijn gansche beminnelijke persoonlijkheid, waarin eenvoud en natuurlijkheid op zeldzame wijze zich paarden aan hoofschheid van vormen.

Deze zevende druk verschilt in niets van zijne voorgangers. Mocht na het sluiten van den vrede een nieuwe druk noodig blijken, dan zal de Commissie overwegen, of, tijdens de geweldige wereldgebeurtenissen van deze laatste jaren, onze liederenschat dermate is verrijkt, dat opneming van enkele, in den oorlogstijd ontstane, liederen aanbeveling verdient.

G. KALFF. A. LOOSJES.

Sluiten