Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De « VLA AMSCHE SERIE» der Fonteine-Uitgaven.

Prudens van Duyse: Gedichten, samengelezen en ingeleid door Karel van de Woestijne. (Met gekleurde omslagteekening van Herm. Teirlinck). Karel van de Woestijne schrijft o. m. in zijne inleiding : « Het is de straf van al wie boven het geestelijke peil van zijn volk en van zijn tijd durft staan, dat hij zooniet misprezen, dan toch voor duister verklaard en in mindere of meerdere mate genegeerd zal worden. Helaas, bij geen enkel land staat Vlaanderen hierin achter, niettegenstaande de Vlaamsche Beweging die kuituurdragers zóó noodig heeft, en zijne schrijvers des te meer vereeren moest. Door eigen gevoel en uitdrukking boven de menigte te staan, leidt echter, in dit achterlijk land nog meer dan elders, waar de algemeene kultureele standaard dan toch nog eerbied oplegt, tot vereenzaming, en niet verre van ontkenning, zelfs als men onder die menigte te haren eigen behoeve met de grootste toewijding blijft omgaan. Van Duyse zou het, als later Guido Gezelle, ondervinden : hij, van wien vooral de dichter overleeft, werd in leven hoofdzakelijk als vriend en als Flamigant gehuldigd. Dat het hem weemoedig stemde, wij hebben er het bewijs van in verzen, waarvan de schoonheid de geleden miskenning heiligt. Tot bitterheid liet de dichter het trouwens niet komen : bij wist dat in zijn land elke dichter het «il me suffit de pas un » van den Franschen moralist als lijfspreuk aan te nemen heeft, wil hij aan onnoodige ontgoochelingen ontsnappen.

De tijd zal 't beteren : vijftig jaar na zijn dood gaat Van Duyse stilaan de glorie in waar zijn genie hem recht op geeft. Guido Gezelle heeft zoo lang niet moeten wachten : wij hopen er een teeken in te mogen zien van Vlaanderens geestelijken vooruitgang. Hiertoe heeft — het weze terloops aangestipt — de vervlaamsching van het middelbaar onderwijs niet weinig bijgedragen. Ik laat het den lezer over, mijne meening hier een verderen vorm te geven... »

Sluiten