Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woord vooraf.

„De wereld verdonkert" schreef Prof. Mr. D. P. D. Fabius in de maand April van ditzelfde jaar (Stud. en Schetsen No. 2), toen de positie der Centralen oogenschijnlijk was verbeterd en versterkt door den afval van Rusland en van Rumenië van de zijde der Entente. „Verdonkert" omdat een vrede „na overleg" zooals de meeste bladen hier te lande, waaronder ook De Nederlander, de Entente het liefst zoo spoedig mogelijk zagen sluiten, feitelijk de vestiging van „Duitschlands overmacht in de wereld" beteekent, d.i. de overwinning van het Pruisische militairisme ; een overwinning echter, &e een oneer voor het land dat haar behaalde zou beteekenen, wijl in ongerechtigheid geboren, met schending van het eens gegeven woord en verscheuring der plechtigste tractaten.

,De wereld klaart op", kunnen wij thans uitroepen (wy schrijven medio October), nu het einde steeds naderbij komt en een rechtvaardige vrede met verzoening door voldoening zich baan breekt met rassche schreden.

Wij zijn reeds ver van den 12den September toen Von Payer nog steeds de vuistpandtheorie omtrent België verkondigde, en zoo vriendelijk was te verklaren dat

1*

Sluiten