Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duitschland, wanneer het alles terugkreeg ^vat het aan den vijand had verloren, wel de goedheid zou hebben België te ontruimen „zonder oorlogsschatting en zonder voorbehoud" (zie de rake opmerkingen daarover van Prof. Fabius in S. en S. no. 8).

Wie dat thans nog zou durven herhalen in Duitschland zou zich zelfs daar gewoonweg belachelijk maken, zoodat natuurlijk de Duitschgezinde pers ten onzent zich van dergelijke dwaasheden van zelf wel onthouden moet.

De ure is nabij dat volkomen recht zal geschieden, o.a. aan het arme, geplaagde België, dat ter kwader ure in de tragische wereldworsteling tegen wil en dank werd medegesleept.

Men leze de volgende bladzijden van den eminenten Parijschen Hoogleeraar A. Weiss er thans nog eens kalm op na; men verdiepe zich nog eens in het warnet van leugens waarmede Duitschland zijn woordbreuk heeft trachten goed te praten, en men erkenne, bij het naderen van de ure der vergelding, de hand van dien God die „gerechtigheid en gericht" tot „vastigheid Zijns troons" heeft. (Ps. 97 : 2). *

Moreel, en thans ook militair, breekt Duitschland zich den ruggegraat over België.

Lansing heeft het namens Wilson volkomen juist gezegd : daar kan geen genade zijn zonder gerechtigheid. Mogen de overwinnaars van morgen echter ook indachtig zijn aan hetgeen de staatssecretaris der Vereenigde Staten er op liet volgen: „ evenmin als daar gerechtigheid kan en mag zijn zonder genade."

F. J. KROP.

Sluiten