Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo is nog heden ten dage de rechtstoestand van het Groot-Hertogdom Luxemburg. De Heer Eyschen, zijn eerste afgevaardigde ter Conferentie van den Haag, heeft het formeel verklaard in de zitting van 6 Juni 1899, en van die verklaring is goede nota genomen. De Luxemburgsche neutraliteit is, evenals de Belgische, door de Mogendheden gewaarborgd. De Mogendheden, Pruisen in het bijzonder, hebben zich verbonden, om niet alleen zelf de zóó afgekondigde neutraliteit te eerbiedigen, maar bovendien om ze te doen eerbiedigen door anderen. Daar kon verschil van meening bestaan over de vraag hoever die verplichtingen, die deze waarborg, zoowel individueel als collectief, uit den aard der zaak meebrengt, zich zouden moeten uitstrekken in geval de onzijdige Staat aangevallen werd, maar nooit is de verplichting voor de waarborgende partijen in twijfel getrokken, zelf niets te ondernemen tegen de rechten die zij beloofd hebben te zullen verdedigen.

IL Duitschland, waarborg voor dc Belgische en Luxemburgsche neutraliteit, miskent zijn internationale verbintenissen*

Terwijl nu die verplichting op zoodanige wijze voor de gansche wereld was aangegaan, en door plechtige verdragen bekrachtigd, heeft het Duitsche Rijk ze met voeten getreden.

Schending van de neutraliteit van Luxemburg door Duitschland (2 Augustus 1914).

Reeds den 2en Augustus 1914, nog vóór dat de oorlog aan Frankrijk verklaard was, was de Luxemburgsche

Sluiten