Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien zelfden dag, had de Duitsche Minister te Brussel de meest ondubbelzinnige verzekeringen gegeven betreffende het eerbiedigen der Belgische neutraliteit. ') Het Duitsche Ultimatum (2 Augustus 1914). De nota, om 7 uur 's avonds aan het Ministerie van Buitenlandsche Zaken overhandigd, was aldus geformuleerd: 2) „Het Duitsche Gouvernement heeft betrouwbare berichten ontvangen, volgens welke de Fransche strijdkrachten van plan zouden zijn naar de Maas op te rukken, langs Givet ên Namen; die berichten werpen het volle licht op de bedoelingen van Frankrijk, om over Belgisch grondgebied naar Duitschland te trekken. Het Duitsche Gouvernement moet dus wel vreezen, dat België, ondanks zijn goeden wil, niet in staat zal zyn om met goed gevolg een Fransch opdringen, naar zulk een uitgebreid plan, te keeren, en aldus aan Duitschland voldoende veiligheid tegen bedreiging te verzekeren; het is een gebiedende plicht van zelfbehoud voor Duitschland om dezen aanval van den vijand te voorkomen.

Het Duitsche Gouvernement zou het ten zeerste betreuren, wanneer België als een vijandelijke daad beschouwde, dat Duitschland door de maatregelen van zijn vijanden zich genoodzaakt ziet om, ook van zijn kant, het Belgisch grondgebied te schenden. Ten einde alle misverstand te voorkomen, verklaart het Duitsche Gouvernement het volgende:

1° Duitschland bedoeld geen enkele daad van vijandschap tegen België. Wanneer België gedurende den

') Grijsboek, 1914, No. 19.

3) Grijsboek, 1914, bijvoegsel van No. 20.

Sluiten