Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze nota heeft bij het Gouvernement van den Koning een groote en smartelpe verwondering veroorzaakt. De bedoelingen, die zij aan Frankrijk toeschrijft zijn in tegenspraak met de uitdrukkelijke verklaringen die ons in den naam van het Gouvernement der Republiek, den len Augustus, zijn gedaan.

Bovendien, wanneer, in tegenstelling met onze verwachting, een schending der Belgische neutraliteit door , Frankrijk zou worden ondernomen, dan zou België al zijn internationale verplichtingen nakomen au zijn leger zou zich tegen den aanvaller te weer stellen niet den krachtigsten tegenstand. De verdragen van 1839, bevestigd door de verdragen van 1870, bekrachtigen de onafhankelijkheid en de neutraliteit van België, onder de waarborg der groote Mogendheden, in het bijzonder van het Gouvernement van Z. M. den Koning van

Pruisen. k • ,. .

België is steeds trouw gebleven aan zijn internationale verplichtingen; het heeft zijn plicht gedaan in een geest van loyale onpartijdigheid; het heeft geen poging onbeproefd gelaten om zijn neutraliteit te handhaven en te doen eerbiedigen. De inbreuk op zijn onafhankelijkheid, waarmee het Duitsche Gouvernement het bedreigt, zou een besliste schending van het volkerenrecht zijn

Geen enkel strategisch belang rechtvaardigt de schending van het recht. Het Belgische Gouvernement zou, wanneer het de gedane voorsteüen aannam, de eer der natte opofferen en tevens zijn verplichtingen tegenover Europa met voeten treden. Zich bewust van de rol die België sedert meer dan tachtig jaar in de beschaving der wereld speelt wetgeH het te gelo ven, dat de Belgische onafhankelijkheid slechts be-

Sluiten