Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waard kan tlijven ten koste van de schending zijner neutraliteit. Indien het in deze hoop bedrogen werd, is het Belgisch Gouvernement vast besloten om, met alle macht, elke inbreuk op zijn recht het hoofd te bieden."

Beroep van België op de waarborgende Mogendheden. Zonder het bij dat woord van protest, in naam van het recht, tegen de Duitsche bedreigingen te laten, en terwijl hij zich gereed maakte zijn recht met de w«npn«n ^

—uicoi uc xvuinutr van j-se e-iA nïof- in n-^™>i™

ook een beroep te doen op de tusschenkomst van Frankrijk, Engeland en Rusland, die in samenwerking met Pruisen, de onafhankelijkheid en neutraliteit van zijn land hadden gewaarborgd.

Het Engelsche Kabinet had trouwens niet gewacht op dit beroep, om zich te overtuigen van de plannen van Frankrijk en Duitschland, betreffende de neutraliteit van België. Dadelijk na de mobilisatie had Sir Edward Grey in soortgelijke bewoordingen getelegrapheerd naar Parijs en Berlijn, om te weten of zoowel het Fransche als het Duitsche Gouvernement bereid waren, zich, evenals in 1870, te verbinden de neutraliteit van België te eerbiedigen.

De door Frankrijk gegeven verzekeringen. Het antwoord van Frankrük was loyaal en klaar: „Het Fransche ^Gouvernement heeft besloten de neutraliteit van België te eerbiedigen, en slechts in het geval dat een andere Mogend, heid die neutraliteit zou schenden, zou Frankrijk zelf zich genoodzaakt zien anders te handelen, om zijn eigen verdediging te verzekeren. *) En Klobubowski, minister

i) Telegram van" Sir P. Bertie, gezant van Engeland te Parijs, den Olsten Juli 1914 (Blauwboek 1914, No. 125).

Sluiten