Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tevergeefs had von Jagow getracht, tot op het laatste oogenblik, de Engelsche waakzaamheid te ontwapenen, door zijn verzekering van de eerlijke bedoelingen zijns meesters. • „Gij zult wel zoo goed willen zijn, telegrapheerde hij dien zelfden dag-'s morgens aan den gezant van Duitschland te Londen, om op de meest positieve w\jze de verzekering te herhalen dat, zelfs in het geval van gewapend conflict met België, Duitschland zich verbindt, om onder geen enkel voorwendsel Belgisch grondgebied te annexeeren. De plechtige verbintenis die wij aangegaan hebben ten opzichte van Holland, om streng zijn neutraliteit te eerbiedigen, levert het bewijs van de oprechtheid van bovengenoemde verklaring. Het is indaad duidelijk, dat het ons niet mogelijk zou zijn, eenig voordeel te trekken uit een annexatie van Belgisch grondgebied, zonder ons tegelijkertijd te vergrooten ten koste van Holland.

Laat Sir E. Grey goed begrijpen, dat het onmogelijk is voor het Duitsche leger zich bloot te stellen aan een aanval van Frankrijk door België, een aanval die volgens absoluut zekere inlichtingen, door den Franschen

België te geven als die, welke Frankrijk verleden week ons gaf op ons verzoek, dat gelijktijdig te Berlijn èn te Parijs werd gedaan, zijn wij verplicht bedoeld verzoek te herhalen, en te eischen dat ons een afdoend antwoord gegeven worde, dat ons hier, heden vóór middernacht, moet bereikt hebben.

In het tegengestelde geval, zult gij Uw paspoorten moeten aanvragen en verklaren, dat hét Gouvernement van Zijne Britsche Majesteit zich in de noodzakelijkheid beviadt alle in zijn macht zijnde maatregelen te nemen om de Belgische neutraliteit te beschermen, en een tractaat, dat Duitschland, evenals Engeland, onderteekend heeft, te doen eerbiedigen."

(Blauwboek 1914 No. 159.)

Sluiten