Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mate verschrikkelijk was: Om een enkel woord „neutraliteit" een woord waarmee men in oorlogstijd zoo vaak geen rekening had gehouden, alleen om een vodje papier, ging Engeland den oorlog verklaren aan een aanverwante natie, die niets liever begeerde dan in vriendschappelijke verhouding met ons te blijven leven. Wat wij gedaan hadden, was onbegrijpelijk; het was, iemand van achteren slaan, op het oogenblik dat hij zijn leven tegen twee aanvallers verdedigt. Hij hield Engeland aansprakelijk voor al de verschrikkelijke gevolgen die er uit konden voortvloeien.

Ik protesteerde krachtig tegen deze verklaring, en zeide dat, zooals hijzelf en von Jagow mij aan het verstand hadden willen brengen dat het voor Duitschland, om strategische redenen, een zaak van leven of dood was door België op te rukken en de Belgische neutratiteü te schenden, ik ook, op mijn beurt, hem-duidelijk wilde maken,dat het, om zoo te zeggen een kwestie van leven of dood voor de eer van Engeland was, zijn plechtige verbintenis te houden. Die verbintenis hield in, om al het mogelijke te doen ten einde de neutraliteü van België te verdedigen, zoo dat land werd aangevallen. Wanneer dit plechtige verdrag niet gehandhaafd bleef, welk vertrouwen kon men dan m de toekomst in de verbintenissendoor Engeland aangegaan, stellen? De Rijkskanselier hernam: maar tot welken prijs zou dat verdrag gehandhaafd worden ? Heeft de Britsche Regeering daaraan gedacht? Ik gaf hem zoo duidelijk mogelijk te verstaan, dat de vrees voor de gevolgen geenszins beschouwd kon worden als een excuus voor het breken van plechtige verbintenissen; maar hij was zoo opgewonden, zoo in de war blijkbaar door het bericht van onze houding en zoo weinig gestemd om naar rede te luisteren, dat ik my

Sluiten