Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wachtte olie op het vuur te werpen, door langer te redetwisten . . . . ."

Oorlogsverklaring van Engeland aan het Duitsehe Rijk (4 Augustus 1914).

Engeland zou spoedig zijn woorden in daden omzetten. Den 5en Augustus om kwart over twaalven 's nachts werd de volgende officiëele nota te Londen gepubliceerd:' „Ten gevolge van de besliste weigering der Duitsche Regeering om een bevredigend antwoord te geven op het verzoek van Zijner Majesteits Gouvernement, verzekering eischende dat de Belgische neutraliteit zou worden geëerbiedigd, heeft Zijner Majesteits gezant zijn paspoort ontvangen en heeft Zijner Majesteits Regeering aan . het Duitsche Gouvernement verklaard, dat de oorlogstoestand tusschen Engeland en Duitschland bestond, te rekenen vanaf 4 Augustus, des avonds 11 uur".

De Drievoudige Entente in actie. Frankrijk, waaraan het Duitsche Rijk den oorlog verklaard had, eenige uren te voren, onder het nietigste en leugenachtigste voorwendsel en het verraderlijk aangevallen België, konden dus in hun weerstand tegen den aanvaller rekenen op den onvoor^ waardelijken steun van Engeland. En gedurende verscheidene maanden kampen de geallieerde soldaten vereenigd in een onlosmakelijk wapenverbond, dapper op' de slagvelden in het Noorden, aan den Duitschen vloed het bolwerk van hun lichamen en hun wil om te overwinnen in den weg stellende, terwyl in het Oosten, aan de grens van Oost-Pruisen, Posnanië en Silezië, het gedruisch van de aanstaande overstrooming zich laat hooren.

* *

Sluiten