Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HL Vergeefsche pogingen cn ijdele verontschuldigingen van Duitschland om zich te onttrekken aan de algemeene verontwaardiging*

De schending van België's neutraliteit door de Keizerlijke troepen, met minachting van de plechtige beloften, gewaarborgd door de handteekening van de voorgangers van Wilhelm II, heeft overal groote verontwaardiging te weeg gebracht. De neutrale Staten, nog op hun hoede tegen de Duitsche „cultuur", hebben zich in hun eigen veiligheid bedreigd gevoeld voor het geval Duitschland mocht overwinnen, wat de ondergang der beschaving zou zijn Een kreet van verontwaardiging ging aan alle zijden op en de wreede behandeling van „het kleine volk met eek groote ziel", *) de verwoesting en meedoogenlooze plundering van zijn ontwapende steden, de vernieling der beroemde gedenkteekenen van zijn geschiedenis en zijn geloof de in koelen bloede bevolen terechtstelling van zoovéél weerlooze inwoners, wier eenige misdaad hun geloof aan de heiligheid van verdragen was, hebben voor de zaak der geallieerden de meest waardevolle en belangeloos' sympathieën verworven. Die zaak vertoont zich voortaan aan allen, als de strijd van het recht tegen het barbarisme, van vrijheid en onafhankelijkheid tegen een onzinnigen droom van wereldheerschappij.

Zeker van zijn kracht, vertrouwend op het succes van den plotselingen aanval dien hij tegen Frankrijk beraamde,

~r7~Htnri Bergson, ter Academie der moreele en politieke wetenschappen (zitting van 8 Augustus 1914).

Sluiten