Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzekert nogmaals plechtig, dat het zich niet heeft laten leiden door het voornemen zich het Belgisch grondgebied toe te eigenen, en dat het van zulk een plan zelfs ver verwijderd is. Duitschland is nog altijd bereid om België te ontruimen, zoodra de oorlogstoestand zulks toelaat

Het antwoord van België op die huichelachtige verzekeringen laat zich raden. Het Gouvernement van Albert I was nu voldoende onderricht om tajveten wat Duitsche vriendschap waard is en wat Duitsche beloften beteekenen. Een verachtelijke weigering was het antwoord op de zonderlinge voorslagen van Berlijn afkomstig: „Het voorstel dat het Gouvernement ons doet, is een herhaling van het voorstel in het ultimatum van den 2den Augustus geformuleerd. Trouw aan zijn internationale verplichtingen, kan België zijn antwoord op dat ultimatum slechts herhalen, en dat' zooveel te meer daar, sedert den 3den Augustus, zijn neutraliteit geschonden is, en een droeve oorlog op zijn grondgebied is overgebracht, terwijl de Mogendheden die zijn neutraliteit waarborgden op loyale wijze onmiddellijk geantwoord hebben op het beroep dat op haar werd gedaan." 2)

Er van afziende om België tot den berustenden medeplichtige van zijn begeerlijkheden te maken, is Duitschland toch niet teruggediensd voor de onmogelijke taak, ! den beganen aanval te rechtvaardigen; het heeft getracht de publieke opinie op een dwaalspoor te brengen, en

») Grijsboek 1914, Nrs 62 en 70.

») Telegram, den 12 Augustus 1914 door Davignon, minister van Buitenlandsche Zaken, aan baron Fallon, gezant van den Koning te den Haag, gericht. {Grijsboek 1914, No. 71).

Sluiten