Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarvoor heeft het een beroep gedaan op de verbeelding van zijn journalisten en zijn staatslieden; het heeft het fijne vernuft van zijne doctoren aan het werk gezet; het heeft zijn intellectueelen gemobiliseerd.

* *

*

Beschuldiging tegen Frankrijk.

Reeds in den tekst der oorlogsverklaring zelf, die de Heer v. Schoen den derden Augustus aan den quai d' Orsay (ministerie van Buitenlandsche Zaken) had gebracht, had hij voorgewend, op Frankrijk de verantwoordelijkheid voor de schending der Belgische neutraliteit te doen neerkomen: „ Verscheiden Fransche militaire vliegers, zoó stond in dat historische document vermeld, hebben klaarblijkelijk de neutraliteit van België geschonden, door over het grondgebied van dat land heen te vliegen." x)

Viviani, minister van Buitenlandsche Zaken der Republiek, was niet in gebreke gebleven, een 'formeele loochening daartegenover te stellen. 2) Maar, al zou de aanklacht gegrond geweest zijn, dan nog zouden de gemelde luchtaanvallen geen schending der Belgische neutraliteit hebben kunnen beteekenen, om deze beslissende reden, dat de oorlogstoestand op den 3den Augustus nog niet bestond tusschen zijn naburen. Heeft Frankrijk ooit een vijandelijkheid gezien in de landing van een Zeppelin en verschillende Duitsche militaire vliegmachines op onzen bodem, in de loop der laatste jaren ? In vredestijd, hebben dergelijke gebeurtenissen geen ander gewicht dan de belang-

1) _GeeU>oek 1914, No. 147.

2) Geelboek 1914, No. 148. ^H*"Z

Sluiten