Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebbenden eraan believen te geven, en de diplomatie is daar om te beletten dat zij op een conflict uitloopen. Welnu, het Belgische Gouvernement schjjnt geen enkel protest geformuleerd te hebben tegen een z.g. schending van zijn grenzen door onze vliegeniers. We kunnen dus die legende ter zijde leggen, evenals die andere die, op het woord van ooggetuigen, de stad Brussel sedert Juli door Fransche regimenten laat bezetten. De Duitsche gezant in België zou in ernstige mate te kort geschoten zijn inde vervulling van zijn ambt, zoo hij de zonderlinge aanwezigheid van vreemde soldaten in zijn standplaats niet had gemeld aan zijn Regeering. En hij heeft er zich wel voor gewacht, een dergelijk verzinsel voor zijn rekening te nemen. "Die vliegeniers en denkbeeldige soldaten behoorden zeker tot hetzelfde korps als die Fransche officieren, vermomd als automobilisten, waarvan generaal von Emmich, opperbevelhebber van het Maasleger, reeds den 4den Augustus in zijn proclamatie aan het door zijn troepen bezette België vermeldt, dat zij neutraal grondgebied passeerden aan den kant der Duitsche grens. *)

Frankrijk was Duitschland dus niet voorgegaan in de schending der Belgische neutraliteit. Geen enkel feit, ernstig gecontroleerd, kon het ten laste worden gelegd: *) Proclamatie van generaal von Emmich, opperbevelhebber van het Maasleger, verspreid bij de komst der Duitsche troepen in België. „Slechts tot mijn grooten spijt zijn de Duitsche troepen genoodzaakt de Belgische grens over te trekken. Zij handelen onder den dwang eener onvermijdelijke noodzakelijkheid, daar de Belgische neutraliteit reeds geschonden is door Fransche officieren, die, vermomd, het Belgische grondgebied in een automobiel hebben doorreisd, om door te dringen in Duitschland.

Sluiten