Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een eerste tegenwerping komt hier onmiddellijk voor derf geest. De Duitschers hebben, op het oogenblik waarop zij den aanslag begingen, de reden van de schending der Belgische neutraliteit zeer luid uitgeroepen. Zij hebben er zich toen toe bepaald, de force majeure voor het geval te bepleiten en de verontschuldiging der noodzakelijkheid aan te wenden; verre van België eenig verwijt te. doen, hebben zij erkend dat het volkenrecht tot zijn nadeel was geschonden door het optreden van Duitschland, dat zelfs beloofde de slachtoffers van zijn aanval schadeloos te stellen.

De noodzakelijkheid: dat is het ware motief van den Duitschen inval. Naar dat motief moet deze beoordeeld worden.

Straks zal de beteekenis der later te Brussel in beslag genomen documenten naar waarde worden geschat. Maar alvorens tot dat onderzoek over te gaan, zullen wij een onweerlegbaar beginsel vaststellen.

Het is natuurlijk, het is wettig, dat een onzijdige Staat, vast besloten zijn verbintenissen na te komen en znn woord in eere te houden, in vredestijd, van te voren, maatregelen neemt, ten einde zijn neutraliteit te verdedigen van welke zijde die ook bedreigd mocht worden, en dat hij, niet tevreden met het vermeerderen van zijn militaire macht, waartoe hij verplicht is, den eventuëelen steun inroept van de waarborgende Mogendheden, wier belangeloosheid in het conflict dat voorbereid wordt, als vaststaande kan worden beschouwd. Dat is een eenvoudige voorzorgsmaatregel. En indien deze voorzorgsmaatregel, door België genomen, den schijn kon hebben meer direct Duitschland te bedoelen, dan is de reden

Sluiten