Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarvan eenvoudig hierin gelegen, dat de staatslieden van dat Keizerrijk niets gezegd hadden om de vermoeden*, opgewekt door zijn dubbelzinnige houding, te doen verdwijnen, en dat zijn Generale Staf om zjjn plannen geen doekjes wond. x)

De neutraliteit zou inderdaad een woord zijn, om de uitdrukking van Von Bethmann — Hollweg over te nemen, indien de kleine naties, waaraan Europa ze opgelegd heeft in het algemeen belang, niet het recht hadden de schending ervan te voorkomen wanneer het nog tijd is, en onbewogen toeschouwers der aanslagen die voorbereid

i) Hoe argeloos België was, in weerwil van zijn vrees ten opzichte van Duitschland, bewijst het dagboek van Dr. Mühlon, die d° 1 Nov. 1914 schrijft:

„Het geval van België is zoo klaar dat het mij bijna overtollig schijnt nog verdere bewijzen uit mijn eigen ervaring aan te voeren. Doch ik wil hier een paar aanwijzingen geven. Gedurende jaren had België feitelijk al zijn munitie uitsluitend uit Duitschland betrokken, en voor hetgeen het zelf maakte was het afhankelijk van, en in nauwe samenwerking met Duitschland. Bijvoorbeeld de 28 c.M. kanonnen voor de verdediging van Antwerpen werden in Duitschland besteld. Deze kanonnen waren begin 1914 reeds lang gereed, en verlieten de fabriek na eerst betaald te zijn. Maar de versterkingen bij Antwerpen waren nog niet voldoende gevorderd om monteering dezer stukken toe te staan, en de Belgische regeering verzocht de fabriek deze kanonnen voorloopig te bewaren. Om verschillende redenen werd dit ongaarne toegestaan, en de Belgische regeering werd herhaaldelijk aangezocht de kanonnen weg te halen, het laatst nog kort voor den oorlog. Maar zij herhaalde telkens haar verzoek, en bood ten slotte aan staangeld te betalen. Toen de oorlog uitbrak werden deze waardevolle stukken door het Pruisische Ministerie van Oorlog in beslag genomen en gebruikt " F.J.K.

Sluiten