Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden moesten blijven. De bedreiging geldt alle neutralen; en Zwitserland, de eenige permanent neutrale Staat in Europa wiens grondgebied tot nog toe door de Duitsche legers Werd geëerbiedigd, heeft dat zeer goed gevoeld. x)

Een Duitsch blad van het kanton St. Gall, de „Ostschweiz", de Triple Entente in het algemeen weinig gunstig gezind, heeft met kracht aangetoond hoe onaannemelijk de stelling is, die de Duitsche pers, en in het bijzonder de Norddeutsche Zeitung gelieft"te verkondigen; hij eischt luide voor de neutrale Staten het recht op om een defensieve alliantie te kunnen sluiten met het doel, hun neutraliteit te beschermen.

„De Staten, wier neutraliteit wordt gewaarborgd door de internationale verdragen, moesten sterk genoeg zijn, om hun nationaliteit met de wapens in de hand te beschermen. Maar dat zal om zoo te zeggen nooit het geval zijn met de kleine neutrale Staten van Europa en daarom moeten wig in beginsel voor eiken neutralen Staat het recht opeischen zich den steun van een derde te verzekeren, wanneer hij uit zekere bron verneemt dat zijn neutraliteit ernstig bedreigd wordt door een zijner buven. Hoe zou het geval in Zwitserland zich kunnen voordoen ? Gesteld dat de Bondsraad uit zekere bron verneemt dat onze buurman X of Y het plan heeft, bij de een of andere gelegenheid onze neutraliteit te schenden en ons grondgebied binnen te dringen. Zouden wij het recht hébben in dat geval een defensief verbond met een andere Mogendheid aan te gaan ?

!) Prof. Weiss schreef dat op het oogenbllk toen men in Frankrijk nog algemeen dacht, dat de Duitsche legers ook ©ver Nederlandsch grondgebied waren getogen. F. J. K.

Sluiten