Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houding tusschen Engeland en België de verklaring te zoeken van de rampen die over dat edelmoedige land zijn gekomen.

Maar men zou de Duitsche wetenschap al zeer slecht kennen, wanneer men vermoedde dat zij in gebreke kon blijven als het er op aan komt de buitensporigheden en de gewelddaden der legers, die tot roeping hebben in het buitenland de weldaden der „cultuur" te verbreiden, te verheerlijken of te verontschuldigen.

* He *

Het verzet van België tegen den Goddelijken Wil.

België staat schuldig tegenover de Godheid, omdat het den inval trachtte te keeren; het heeft vergeten dat het Duitsche volk een uitverkoren volk is, het Koninklijk volk, en dat men den wïl van Jehovah, die de bondgenoot van den Keizer geworden is, de „Duitsche God", ten eenenmale miskent, als men aan' de noodzakelijke uitbreiding van dat volk, aan de vestiging van zijn heerschappij over de geheele wereld, weerstand biedt. Door aan de Duitsche strijdmachten den doortocht door z\jn grondgebied te weigeren, heeft het den Hemelschen toorn over zich ingeroepen, erf heeft het het lot der Amorieten verdiend, die zich ook verzet hadden tegen den doortocht der Israëlieten naar het Beloofde Land, en die de Heere streng en rechtvaardig heeft geslagen: „Israël zond gezanten naar Sihon, den Koning der Amorieten, en Israël zeide tot hem: Wij verzoeken u ons door uw land te laten trekken, totdat wij het onze bereiken. Maar Sihon, Israël niet vertrouwende om het door zijn land te laten trekken, verzamelde zijn gansche volk en zij legerden zich te Jaza en zij streden tegen Israël. En de Heere, de God van

Sluiten