Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Luisteren wij naar den beroemden hoogleeraar in het volkerenrecht van de Universiteit te Heidelberg, Bluntschli: „De neutrale Staat kan niet toestaan dat de oorlogvoerenden van zijn grondgebied gebruik maken, om de doeleinden die zij zich voorstellen bij den oorlog ten uitvoer te brengen. De doortocht door het neutrale grondgebied moet dientengevolge aan de oorlogvoerenden geweigerd worden. De 'neutrale Staat is gehouden die maatregelen te treffen, die noodig zijn om zijn neutraliteit te doen eerbiedigen door derden. Tot dat doel kan hij desnoods tot de wapenen zijn toevlucht nemen. De oorlogvoerenden zijn gehouden, het grondgebied der neutrale Staten absoluut te eerbiedigen. Zij moeten zich onthouden van eiken aanslag op dat grondgebied, welke ook de omstandigheden en de strategische belangen, die op het spel staan, mogen zijn. De verdediging van het neutrale grondgebied of het wederstaan van een vijandelijken aanval met de wapens in de hand doen de neutraliteit niet te niet; zij bevestigen die." !) '

Heffter, een Berlijnsch hoogleeraar, wiens werk: Het internationalè recht van Europa nog steeds, zelfs buiten Duitschland, een groote autoriteit bezit, is niet minder beslist. Elke natie heeft het omstootelijke recht, de neutraliteit door haar afgekondigd met de wapens te verdedigen, en met geweld eiken aanslag die haar zou kunnen storen af te wijzen. De neutraliteit brengt zekere verplichtingen mede, zekere plichten, die de naties moeten nakomen wanneer zij haar weldaden willen genieten.

i) Le droit international codifié, vertaald door Lardy, § § 769, 770, 784, 790.

Sluiten