Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verontschuldiging uit de noodzakelijkheid gehaald.

Maar de Rijkskanselier heeft verklaard dat verdragen vodjes papier zijn. De redeneeringen en de juridische sophismen, waarmee de Duitsche geleerden, achteraf, getracht hebben de onverzoenlijke misdaad tegen het volkenrecht, waaraan het Keizertpk Gouvernement zich schuldig heeft gemaakt toen het "zijn woord verloochende, te rechtvaardigen, de Heer Von Bethmann-Hollweg „de eminentste der hedendaagsche mannen" ') kan ze missen, naar hij meent.

Hij erkent," hij bekent de misdaad, hij verklaart ze noodzakelijk, en rekent op het succes om ze uit 'te wisschen.

Het geweten der beschaafde wereld heeft met smart de holle verklaringen ontvangen die van de Tribune van den Rijksdag weerklonken, in de historische zitting van den 4den Augustus 1914, bij monde van hem die heden nog de trouw en de eer van het Duitsche volk voor de Volkeren vertegenwoordigt:

„Mijne Heeren, wij zien ons genoodzaakt ons te verdedigen : en Nood breekt wet. Onze troepen hebben Luxemburg bezet, misschien reeds het Belgisch grondgebied betreden. Dat is in strijd met de voorschriften van het internationale recht. Het Fransche Gouvernement heeft weliswaar te Brussel verklaard, dat het de neutraliteit van België zou eerbiedigen, zoolang de tegenstander die eerbiedigen zou. Maar wij wisten, dat Frankrijk tot den

') Brief van prof. Lasson d° 29 Sept. 1914.

Sluiten