Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.aanval gereed stond. Frankrijk kon 'wachten, maar wij konden het niet! Een Fransche aanval op onze flanken, op den Beneden-Rijn, had voor ons noodlottig kunnen zijn. Wij waren dus gedwongen de rechtmatige protesten van het Luxemburgsche en van het Belgische Gouvernement ter zijde te^leggen.

De onwettige daad — ik spreek vrijuit — de onwettige daad, die wij begaan op deze wijze, zullen wij trachten", 'te herstellen, zoodra ons oorlogsdoel bereikt is. Wanneer men, zooals wij, bedreigd wordt, en wanneer men voor zijn hoogste goed strijdt, dan handelt men naar eisch der omstandigheden.''

Wij zullen aan die offlciëele woorden niets toevoegen. Voor het hedendaagsche Duitschland heiligt het doel de middelen, de internationale verbintenissen wijken voor militaire noodzakelijkheid. Heeft de Rijkskanselier, toen ■ hij dit verkondigde, etaan gedacht, dat hij de eerloosheid van zijn volk onderteekende, en het oordeel <5ver ü zijn politiek uitsprak ? De neutrale landen weten op het oogenblik wat hun de onmogelijke overwinning der keizerlijke wapenen kosten zou. De onafhankelijkheid van geheel Europa is in gevaar. Zijn vrijheden, zijn beschaving zouden den triomf van het geweld, in dienst van èen diplomatie zonder gewetensbezwaren, en die ' verdragen vodjes papier acht, niet overleven. Ons vertrouwen is onwrikbaar. Het reeht is altijd meester dezer' wereld.

Sluiten