Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorwoord van den Schrijver.

Terwijl de Nederlandsche landbouwarchitectuur volstrekt niet behoeft onder te doen voor die in het buitenland, ja zich zelfs in vele opzichten in wezen van de buitenlandsche gunstig onderscheidt, ontbrak het tot dusver hier te lande aan eene deugdelijke handleiding en was men op buitenlandsche werken aangewezen.

Dit handboek tracht in deze leemte te voorzien.

Het bevat, naast eigen ontwerpen, ook talrijke plattegronden uit de praktijk, die meestal zonder veel correctie werden overgenomen. Dat hierdoor de eenvormigheid eenigszins werd geschaad was moeilijk te vermijden.

Aan hen, die ter wille van het beoogde doel goedvonden, dat ook werk van hunne hand werd afgebeeld, mijn vriendelijken dank.

Verder moet ik een woord van hulde brengen aan mijne vroegere teekenaars, die mij krachtig en met toewijding ter zijde stonden bij mijn langdurigen arbeid.

Moge deze verzameling beantwoorden aan het doel, dat ik mij stelde, n.1. een overzicht te geven van den stand der landbouwarchitectuur hier te lande.

Wageningen, Kerstmis 1918.

A. M. KUIJSTEN.

Sluiten