Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Landbouw en industrie hebben deze overeenkomst, dat het productievermogen toeneemt bij een doelmatige inrichting van de gebouwen, zonder welke het bedrijf niet kan worden uitgeoefend. Zij verschillen evenwel ten opzichte van de waardeering van deze ruimten, hetgeen begrijpelijk is, waar in akker- en weidebouw de producten zich op het veld ontwikkelen. Alleen voor het verwerken van den oogst en de melk, het beschermen van den veestapel en de werktuigen tegen klimaats- en weersinvloeden zijn gebouwen noodig, die dan ook meestal het grootste gedeelte van het jaar leeg staan.

H ierin ligt al een waarschuwing opgesloten, om de bouwkosten voor elk landbouwbedrijf tot een minimum te beperken. In tegenstelling met fabrieksbouw, waar elke aangebrachte verbetering de rentabiliteit zeer kan doen verhoogen, moet men met het gebouwenkapitaal in het landbouwbedrijf de uiterste omzichtigheid betrachten. Immers, vergelijkt men de opbrengsten van landbouw en industrie, dan zullen rente en afschrijving, onderhoud en assurantie voor de betrokken gebouwen de rentabiliteit van het landbouwbedrijf in veel erger mate drukken, dan dit in doorsnede bij de industrie het geval is. Het feit, dat in normale tijden op heel veel boerderijen boven de rente van het bedrijfskapitaal maar een zeer matige ondernemerswinst werd genoten, moet tot waarschuwing strekken.

Bij perceelsgewijze verkoop van de landerijen kunnen gebouwen zelfs hare waarde geheel verliezen. Hieruit blijkt dan ook ten volle dat zij nooit „het doel" mogen zijn, alleen het middel om het doel te bereiken.

In het algemeen gesproken moeten de bedrijfsgebouwen voldoen aan eischen van duurzaamheid, gepaard gaande met matige bouwkosten en gering onderhoud. Overtollige luxe moet worden vermeden; constructie en materialen moeten degelijk zijn. De inrichting en de indeeling moeten zoodanig wezen, dat in korten tijd met weinig personeel veel arbeid kan worden verricht; dat de gezondheid van den veestapel wordt bevorderd, en geen bederf of andere verliezen optreden, die in een goed beheerd bedrijf vermeden kunnen worden.

Men onderscheidt in hoofdzaak gebouwen ten dienste van akkerbouw en veeteelt, die elkaar in gemengde bedrijven evenwel meestal aanvullen. Er bestaan een groot aantal typen van gebouwen, die alle in meerdere of mindere mate aan het heerschende landbouwstelsel voldoen, doordat zij zich in aansluiting daarmede historisch ontwikkeld hebben.

1

Sluiten