Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verder geven de Landbouwverslagen, uitgegeven dcor de Directie van den Landbouw, een denkbeeld van de opbrengsten aan hooi in de verschillende provinciën. Zoo varieeren over de jaren 1908 tot 1912 de cijfers voor den maximalen hooioogst in K.G. per H.A. in de verschillende provinciën voor klaver- en kunstweiden van 3850—5400 K.G.; voor blijvend grasland le snede van 3250 tot 5100 K.G.

Het behoeft geen betoog, dat plaatselijk veel meer kan worden geoogst; maar men zal verstandig doen met de benoodigde bergruimte af te meten naar gemiddelde opbrengsten, omdat overvloedige gewassen over de geheele linie hoogstens eenige malen per geslacht voorkomen.

Toch kan de schaal wel 20—30 °/0 naar rechts of links doorslaan; in het eene geval heeft men ruimte over, in het andere zal men een gedeelte van den oogst op schelven moeten plaatsen of tijdig moeten afdorschen. Door afdorschen kan men van 10 tot 20 a/0 aan ruimte winnen.

2. Benoodigde bergruimte.

De opgaven voor de vereischte bergruimten per H.A. zijn zeer onvolledig en vaag. Om eventueel een globaal inzicht te geven, volgen enkele verspreide gegevens:

Voor grond van middelmatige kwaliteit is noodig een schuurruimte welke als volgt kan worden bepaald:

Voor winterkoren: 1 H.A. geeft gemiddeld 18 vim a 5.5 M3. = 99 M3.

„ zomerkoren: 1 „ haver „ » 10 » a 5 „ — 50 „

1 „ gerst „ „ 20 „ a 5 „ = 100 »

1 „ erwten „ „6 voer a 16 „ = 96 „

(1 vim = 104 schoven) Voor alle producten is de gemiddelde bergruimte 85 „

In de zandstreken rekent men 80 M3. per HA. rogge (Johanna-Hoeve) en 50 M3. per H.A. haver. Definitieve getallen zijn evenwel niet te geven, omdat de stroo-opbrengsten zeer uiteenloopen.

Toch komt men op sommige ontginningen wel tot 100 M3. en meer.

Pas gedorscht stroo weegt ± 50 K.G., winterkoren gemiddeld 75 K.G. en zomerkoren 62 K.G. per M3. Terwijl het gewicht van hooi kan uiteenloopen van 75 tot zelfs 125 K.G. per M3., al naar de hoogte van optassing. Wanneer-in een hooiberg later ook nog granen geborgen worden, mag men voor de berekening de maximale cijfers voor hooi aanhouden. Moet de geheele oogst achter elkaar geborgen worden, dan komt de zakking nog niet tot zijn recht en moet men vasthouden aan de minimale cijfers.

Voor akkerbouwbedrijven zal men den geheelen oogst dikwijls kunnen bergen, gemiddeld gerekend naar 60 tot 75 M3. per H.A.

Wil men de bergruimte afmeten naar de behoeften van den veestapel, dan

Sluiten