Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een enkele maal vindt men ook rolluiken. Hierdoor wordt evenwel de gelegenheid voor bovenlicht belemmerd. Zij nemen verder geen ruimte in beslag.

In vele dorschschuren komen tegelijk stallingen voor paarden (fig. 2 en 4b), graanzolders, bieten- of aardappelkelders en bergplaatsen voor wagens en gereedschappen voor. Dit laatste is vooral het geval, wanneer de langswanden aan den lagen kant zijn en de bergruimte voor granen dan toch van minder 'belang is.

Behalve de in- en uitriddeuren in de eindgevels is het raadzaam om dan op zij nog plaatselijk kleinere deuren aan te brengen, wat trouwens ook aanbevolen wordt op dorschvloeren, ter afvoer van stof, stroo enz.

De graanzolder kan boven den paardenstal komen (4a en 46), mits men zorgt dat geen staldampen door de zoldering ontwijken die het graan aan bederf zouden blootstellen. Een dubbele zoldering geeft een goede isoleering, maar hierover later meer.

Fig. 4b Iaat zien, hoe boven den aardappelkelder nog twee graanzolders boven elkaar liggen, terwijl ook in de geheele lengterichting aan de eene helft van de schuur onder het dakvlak nog zolderruimte is gemaakt, wat in dit speciale geval noodig bleek.

Een muisvrije betimmering is gewenscht. Om de muizen de gelegenheid te ontnemen om te schuilen of te ontsnappen, moeten de hoeken van den vloer zijn afgerond en de wanden tot op zekere hoogte met blik beslagen.

Liever bergt men het graan nog boven een wagenschuur e.d. om vooral een droge plaats te vinden; nooit direct op den bodem, omdat dan altijd nog kans op vochteptrek bestaat, maar b.v. 0,50—1,00 Meter erboven, waardoor gelegenheid ontstaat om de ruimte daaronder nog voor een kelder te benutten.

Een goede ventilatie dient te worden aangebracht; de lucht moet juist over het graan strijken en de tochtgaten bovendien met fijn gaas worden afgesloten.

Liefst bergt men het graan voor langen duur niet hooger dan 0,60 Meter en is er dus per H.L. een oppervlak noodig van 0,17 M2. Rekent men de paden mee, dan loopt dit op tot 0,24 M2. per H.L.; omzetten van het graan is dan zeer wel mogelijk.

Hoeveel er in een bepaald geval moet worden geborgen ? Gemiddelde oogstcijfers zijn vroeger gegeven, maar In geen enkel bedrijf wordt alles tegelijk afgedorscht, en moet elk geval afzonderlijk worden beschouwd.

Het is duidelijk dat de zolderconstructie stevig moet zijn. De afmetingen van de vloerbalken zijn evenwel gemakkelijk te bepalen, dus daarover geen bijzonderheden. Wel moeten de ondersteuningspunten, 'als standvinken, met zorg geconstrueerd en niet ver uit elkaar geplaatst worden. Een groote zolderhoogte is niet noodig, een vrije hoogte van 2,50 Meter is voldoende; dan kunnen in vele gevallen eenige zolders boven elkaar worden gebouwd.

Ook het dak moet ventileerend kunnen werken; cementpannen zonder dakbeschot kunnen al een bedekking geven die vrijwaart tegen jachtsneeuw. De

2

Sluiten