Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaat in gewapend beton voldoende wezen. Hierbij kan de vloer nog iets hol zijn, met afronding tegen de kanten; alles ter wille van de gelijkmatige zakking.

Tot boven het maaiveld trekt men den silo steeds op in breuksteen, baksteen of beton. Maar verder daarboven loopen de wandconstructies uiteen.

In Amerika heeft men van allerlei geprobeerd; maar de toestanden, de klimaatsinvloeden enz. wijken te zeer van die in ons land af, dan dat wij die maar voetstoots zouden kunnen overnemen.

Hout wordt daar het meeste toegepast; ook omdat dat daar het goedkoopste materiaal is. Op de gemetselde voeting rust een muurplaat, waarop de stijlen staan, die den wand zullen vormen. Deze stijlen worden aan de binnenzijde beplankt en houten ringen om de stijlen gelegd, die uitwijking moeten voorkomen.

De beplanking kan ook dubbel voorkomen, en de houten ringen door ijzeren vervangen. De lucht tusschen de stijlen dient dan voor isolatiemateriaal. De wanden kunnen door cementbepleistering meer waterdicht worden gemaakt.

Zoogenaamde ā€˛duigensilo's" hebben wanden die in den vorm van een ton zijn gemaakt, alweer met ijzeren banden versterkt.

Toch moet hout als onvoldoende worden beschouwd; afwisselend zijn de silo's nat en droog, vol en leeg. Als gevolg is hun geen lange levensduur beschoren.

De eerst beschreven houten silo's kunnen ook zoo worden veranderd, dat de verticale stijlen zoowel van binnen als van buiten met ā€˛selfcentering" worden bekleed, vlak en glad afgepleisterd.

Verder zijn mogelijk en voor onze klimaatverhoudingen stellig meer gewenscht, de materialen breuksteen, holle betonsteenen, gebakken steen en gewapend beton. Bestaat gevaar voor bevriezen dan zal men den silo van gewapend beton moeten bekleeden met een houten manteling, en de tusschenruimte opvullen met turfmolm b.v. Ten onzent heeft men op de Johanna-Hoeve gegate steenen gebruikt, waarmede tegelijk zekere isoleering is verkregen, die schitterend heeft voldaan.

Niet onwaarschijnlijk is het, dat wanneer de silo's als massaproduct gebouwd zullen worden, het materiaal gewapend beton ook te dezen opzichte zijn bruikbaarheid zal bewijzen.

Terwille van een goede zakking en dichte afsluiting zal men de wanden aan de binnenzijde waterdicht en glad afpleisteren. Beter dichtheid kan nog worden verkregen wanneer deze pleisterhuid nog met asphalt wordt bestreken.

Is het bouwen van groote silo's voor kleinere bedrijven te kostbaar, dan kan het aanbeveling verdienen om voor gezamenlijke rekening een silo te bouwen, en de werktuigen aan te koopen.

Dat het bouwen van kleine silo's ook rendabel kan zijn, is gedurende den oorlog in Zwitserland bewezen, waar de omstandigheden aanleiding gaven tot den bouw van honderden silo's, meestal op kleinbedrijven; de constructie hiervan stemt merkwaardig overeen met de denkbeelden die men hieromtrent bij ons te lande heeft *).

*) Zie hierover: Mitteilungen der Deutschen Landwirtschafts Gesellschaft Jaarg. 1918 No. 49.

Sluiten