Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Huishoudelijke bezigheden mogen niet in den stal verricht worden, en slaapplaatsen voor het personeel mogen daarin niet voorkomen; evenmin trappen die toegang geven tot boven den stal gelegen bergruimten.

7. De bevestiging moet zoodanig zijn en de plaatsing van de deuren zoo gekozen, dat in geval van brand de veestapel gemakkelijk kan worden gered.

Elke diersoort stelt aparte eischen. Alle stallingen hebben evenwel enkele punten gemeen, die vooraf behandeld kunnen worden.

a. De wanden.

De wanden moeten een slechten warmtegeleider vormen, anders wordt daartegen neerslag gevormd, omdat het temperatuurverschil binnen en buiten den stal in den regel groot is, en de stallucht over het algemeen veel waterdamp bevat. Wegens de groote stofvorming zou dit aanleiding geven tot vervuiling en een goede gelegenheid bieden voor. de ontwikkeling van allerlei ziektekiemen, afgezien nog van het bederf, waaraan het materiaal staat blootgesteld.

Het materiaal mag niet poreus zijn en moet dicht wezen, omdat anders de muren vochtig worden en dan meer warmte doorlaten; met name moet een goed geconstrueerd trasraam aanwezig zijn om te beletten dat vloeibare meststoffen erin optrekken.

In de plaats van een trasraam mag evenwel een isoleerende laag worden gebruikt, die vochtoptrek verhindert.

Alle wanden, die aan mestspatten staan blootgesteld, moeten over een hoogte van 1,50 Meter glad worden afgepleisterd, om gemakkelijk gereinigd te kunnen worden. Heldere muren verhoogen het lichteffect in den stal.

Uit den aard der zaak zijn steenen wanden hier te lande gebruikelijk, en wel ter dikte van een steen. Alleen in sommige streken, waar de vakwerkbouw nog in eere wordt gehouden, is de opvulling dikwijls niet meer dan een halven steen dik, hoewel met het oog op bovengenoemde eischen, grooter dikte wenschelijk is.

In tijdelijke . stallen kan wel een planken wand worden toegepast, maar bij voorkeur moet deze dubbelwandig zijn.

Betonwanden zijn meestal koud, en veroorzaken neerslag; gewapend beton is niet gebruikelijk, ook omdat uitbreiding of verbouwing noodeloos duur zouden worden. Bovendien worden de wanden dan te dun voor voldoende isolatie.

Vroeger was leem nog wel gebruikelijk; mogelijk wordt het dit weer wegens de hooge prijzen der materialen. Leem heeft evenwel dit bezwaar, dat het geringen weerstand biedt tegen indringen van vocht en tegen zijdelingschen druk. De voordeden zijn evenwel, dat een dergelijken wand een drogen stal geeft, en zoowel 's zomers als 's winters een goede isolatie levert.

Verbetering is mogelijk door het buitenoppervlak te sauzen, en den wand te wapenen met draadgaas of vlechtwerk.

Leem mag niet te vet verwerkt (gestampt) worden, liefst met fijngehakt stroo yeraehraald. De wanden kunnen worden versterkt door aanbrengen van vakwerk,

Sluiten