Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Houten ramen zullen onder invloed van het vocht spoedig slecht sluiten, en rotten. IJzeren ramen zijn daarentegen aan roesten onderhevig, gegoten ramen nog het minst.

Dienen de ramen alleen voor verlichting, dan kan men ook de kozijnen weglaten, en dan het massieve glas (ditmaal zwaar ruw glas of draadglas) in een steenen sponning plaatsen.

Het z.g. Luxfer-glas is zoodanig geribd, dat de lichtstralen gebroken worden en zich in horizontale richting verspreiden. In zeer breede stallen verdient dit stellig aanbeveling, anders moet men zijn toevlucht nemen tot lichtkokers door dak en zoldering, die alleen plaatselijk licht geven, duur van constructie zijn en licht aanleiding tot neerslag en lekkage geven.

Gemiddeld rekent men in stallingen, dat de lichtopeningen ongeveer 1/i2 tot V15 van het vloeroppervlak bedragen; in boxen van waardevolle dieren wordt het wel meer, terwijl stallen voor mestvee o. a. minder licht behoeven.

f. Verlichting en ventilatie.

Door ademhaling, verdamping van dierlijke afval, enz. wordt zuurstof aan de stallucht onttrokken, daarentegen koolzuur, waterdamp, ammoniak enz. toegevoegd. Hierdoor ontstaat in een gesloten ruimte al spoedig een tekort aan zuurstof en een overmaat van koolzuur. Wanneer het gehalte aan koolzuur een zeker maximum overschrijdt, werkt het nadeelig op het dierlijk organisme. Meestal rekent men alleen naar de verontreiniging door koolzuur; maar ook het gehalte aan ammoniak en de vochtigheidsgraad van de lucht zijn van belang.

Versche lucht bevat voor ongeveer '/s aan zuurstof en 4/s aan stikstof. Andere gassen zijn maar in kleine hoeveelheden aanwezig, o. a. koolzuur voor 0,3 °/00De toelaatbare bovengrens is 3°/, 0. Elke Liter aangevoerde versche lucht kan dus nog 2,7 c.M3. koolzuur opnemen. Een koe van 400 K.G. levend gewicht vormt ± 120 Liter koolzuur per uur. Om nu de koolzuurverontreiniging niet hooger op te voeren dan genoemde grens, moet per uur worden aangevoerd een hoeveelheid van:

120.000 , AC A«n T • LIL.

-5—_-v - = rond 4b UUU Liter versche lucht.

Rekent men, dat per uur de stallucht driemaal wordt ververscht, om tocht te vermijden, dan moet elk volwassen stuk vee beschikken over een kubieke luchtruimte van minstens 15 M3.

De luchtverversching heeft plaats door:

1. Natuurlijke ventilatie.

2. Kunstmatige ventilatie.

Onder natuurlijke ventilatie verstaat men de luchtwisseling die mogelijk is door kieren en spleten, poreuze wanden, enz. Bij kunstmatige ventilatie wordt de lucht aangevoerd door openingen die speciaal daarvoor zijn bestemd.

De natuurlijke ventilatie wordt veroorzaakt door den wind en de drukking, die optreedt tengevolge van temperatuursverschillen.

Sluiten