Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weg, dan zal de kap verder moeten uitsteken, om het inregenen te beletten en de onderzijde van den kap zoodanig moeten worden vervormd, dat de doorstroomingsopening naar het midden vernauwt, en dan naar buiten weer verwijdt. Er treedt dan een snelheidsvermeerdering op, die de zuigende werking verhoogt. *) Vele zoogenaamde zuigkappen zuigen slechts weinig. De Hasselman^zuigkap mag evenwel worden genoemd; ook de geglazuurde gebakken kappen (fig. 17) voldoen goed. Beweegbare metalen zuigkappen voldoen slecht. 'Door de groote hoeveelheden waterdamp die afgevoerd worden, staan zij snel aan roesten en vastvriezen bloot.

Ronde kokers voeren beter af dan vierkante; isolatie ondervindt daarbij geen bezwaar. Houten kokers, aan de onderzijde sterk verwijd, kunnen tegelijk voor stortkoker dienen. Ook trapsporten kunnen in een der hoeken aangebracht worden.

In goed ingerichte stallen vindt men ventilatiekokers boven voeder- en mestgang, zij moeten ten opzichte van elkaar verspringen, zoodat overal de staldampen kunnen worden afgezogen. Handelt men evenzoo met de aanvoeropeningen, dan kunnen op deze wijze de „doode hoeken" in den stal worden vermeden. Worden de kokers boven den mestgang dan nog tegen het dakvlak aangebracht, dan gaat er weinig van de zolderruimte verloren.

Hier en daar, bij dubbele zolders, kan men ook boven den voedergang nog gelegenheid geven om versche lucht in te laten; de ventilatiekokers kunnen ook naar beneden worden verlengd, om direct hoven den vloer van den mestgang de staldampen af te zuigen, zooals dit in Amerika wordt toegepast.

Men plaatst de kokers uit elkaar op afstanden gelijk aan tweemaal de hoogte van den zolder. Uit een eenvoudige berekening volgt, dat men per 10 stuks volwassen vee moet rekenen op een inwendige kokerwijdte van 40 x 40 c.M.

Ook is het mogelijk om aan- en afvoer te combineeren. Wanneer men vier houten kokers naast elkaar plaatst (fig. 12), elk van ongelijke lengte, dan zullen bij windstilte de kortste kokers de opstijgende dampen afvoeren, en de langere versche lucht aanvoeren. Waait het, dan is het alleen mogelijk dat de functies worden omgewisseld, omdat dan aanvoer plaats heeft door die kokers, waarvan de bovenopeningen aan den wind staan blootgesteld. Op dit principe nu berusten de kokers die van kruis of middenschot zijn voorzien (fig. 13ö, 136, 14 en 186). Wil men de binnentredende lucht nog voorwannen, dan is het middenschot van gegolfd plaatijzer (fig. 14), of wel er hangt een metalen buis in den houten koker (fig. 16). Op een metalen koker zal men steeds metalen kappen plaatsen (fig. 18« en 186).

Met 'een goed ventilatiesysteem zal «men steeds de "temperatuur in den stal kunnen regelen. Een aangename staltemperatuur bevordert de ontwikkeling van het vee en een nuttig gebruik van het verstrekte voeder, terwijl ?het productievermogen daarbij alleszins gebaat is.

*, Een bezoek aan het Veiligheidsmuseum (Hobbemastraat, Amsterdam) zal in dit opzicht leerrijk werken.

3

Sluiten