Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De stel' i& gemiddeld 2,50 tofc 3,00 Meter hoog. In groote stallen bedraagt de hoogte minstens 3,50 Meter. In nauw verband hiermede staat de eisch dat per volwassen stuk vee een kubieke luchtruimte aanwezig moet zijn van minstens 15 M3. Op Oud-Bussem bedraagt dit 29 M3.

De opstelling van het vee kan' plaats hebben in langsrijen, in dwarsrijen of in ronde stallen.

De langsrijen kunnen zijn enkel of dubbel; bij beide kunnen de koeien staan met de koppen naar buiten of naar binnen.

Het gemakkelijkst zijn de dubbelrijïge Zuid-Hollandsche stallen, waar de koeien met de koppen naar elkaar staan.

De voordeelen zijn wel, dat het vee overzichtelijk staat en gemakkelijk gevoederd kan worden.

Voeder- en mestgang worden aan de uiteinden door dwarsgangen verbonden; bij lange rijen ook wel in het midden, voor het aanvoeren van hooi, enz. (Zie V, fig. la).

Wordt de stal te lang voor een dubbele rij, dan kan men hem meerrijïg maken (fig. 2), liefst met een even aantal rijen. Wel heeft de verlichting dan dikwijls te lijden, tenzij de kap van lichtkokers wordt voorzien, of geconstrueerd wordt als op „Lactaria" (de modelboerderij die door de Ned. Heidemaatschappij te Sambeek is gebouwd) volgens de doorsneden, fig. 3a en 3b. Hier ontvangen de beide voedergangen het licht door staande ramen in het dakvlak.

Dwarsrijen komen voor op de boerderijen in de zandstreken van NoordBrabant en op verschillende grootbedrijven.

Ook zijn zij mogelijk in die Zuid-Hollandsche boerderijen, waar het hooi uitsluitend aan de eene zijde den stal binnenkomt, terwijl langs de andere zijde de mest dagelijks per praam naar de weide wordt gevaren.

De voordeelen van dwarsrijen zijn, dat de stallen onbeperkte breedte kunnen krijgen, en men minder gebonden is met de plaatsing van de stijlen. De overgang van de stalbreedte van twee op vier rijen is ook wel wat groot en daartoe is men bij een grooten veestapel anders toch wel verplicht, wanneer men een te langen stal wil vermijden. Men heeft bij dwarsrijen ook het voordeel van meerdere gemakkelijke uitgangen voor mestafvoer en ingangen voor aanvoer van voeder; terwijl het vee beter naar leeftijd en behoefte kan worden gescheiden.

De stijlen moeten zóó geplaatst worden, dat zij geen hinder leveren; meestal staan zij achter den knieboom, midden tusschen twee standen, en zijn van hout, hoewel in meer luxueus ingerichte stallen ijzeren kolommen aanbeveling verdienen.

Bij dubbelrijige langsstallen komen zij b.v. drie of vier standen uit elkaar, en dienen tegelijk voor bevestiging van het rundvee.

Dit i» ook het geval bij ronde stallen, waarvan in ons land verschillende voorbeelden voorkomen. Ronde stallen zijn ook zeer overzichtelijk en voederen

Sluiten