Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

óm in een box met wisselende bevolking ruif met bakje verstelbaar te maken. Ook is dit gebeurd met de schuif, die de opening naar het bakje afsluit.

Ruif en bakje zijn buiten den voorwand geplaatst; hierdoor zijn de ruifspijlen verticaal geworden, wat zeker aanbeveling verdient met het oog op de soms grillige vormen der horens, en de gemakkelijke houding bij het eten.

Ook het drinkbakje kan bij een breede box in den voorwand worden geplaatst, desnoods door het voederbakje in de deur te bevestigen.

De scheidingswanden zijn gedeeltelijk massief (beton), gedeeltelijk als traliewerk gedacht. Om voor bokken het overspringen onmogelijk te maken, is nog een aparte omlijsting noodig, zooals in fig. 3c en 3d is aangegeven.

De verlichting geschiedt hier ook weer met behulp van bovenlicht, waardoor tochtvrije ventilatie mogelijk is.

Waar hier uiterste zindelijkheid wordt vereischt, helt de vloer terwille van besparing van arbeid naar voren en voeren de goten mest- en spoelwater af.

Dergelijke geperfectionneerde inrichtingen behooren in ons land tot de groote zeldzaamheden; de omvang die de geitenhouderij ten plattelande aanneemt, maakt evenwel het bouwen van meerdere zulke fokstations dringend noodzakelijk.

9. Kippenstallen.

De groote opleving van de pluimveeteelt en de daarmede vergezeld gaande individueele verhooging der eierproductie, welke de laatste jaren vóór den grooten oorlog uit de in- en uitvoerstatistieken van nagenoeg alle landen duidelijk bleek, mag niet alleen worden toegeschreven aan de meer juiste inzichten, waartoe men in die teelt gekomen was en waardoor de legeigenschappen der hoenders zeer werden opgevoerd, maar werd ook verkregen door de meerdere aandacht welke men schonk aan de uitwendige omstandigheden waaronder de hoenders moeten leven.

Zoo kwam men, voorgelicht door wetenschappelijke instellingen, geleidelijk tot meer juiste begrippen inzake de voedering der hoenders en werd ook meer aandacht gewijd aan een voor het pluimvee geschikte huisvesting.

Eertijds waren het hokken, zonder een doelmatige verlichting, zonder een maar eenigszins voldoende gelegenheid tot luchtverversching, terwijl de hoenders toch een groot gedeelte van hun leven en vooral in den wintertijd in die hokken moeten doorbrengen. Vooral in Noord-Amerika en in Engeland, waar bekwame fokkers het legvermogen der hoenders enorm wisten op te voeren, ging men, toen het remmende van een indoelmatige huisvesting al duidelijker tot hen doordrong, aan het zoeken naar een oplossing, welke daarin verbetering zou moeten brengen.

De meest ingrijpende verandering werd wel aangebracht door Joseph Tolman uit West-Norwell, Massachusetts (V. S.), die in 1904 met zijn open-fronthok in de kringen der pluimveehouders groote beroering bracht.

Hij toch veroorzaakte bepaald een omwenteling, door de voorste helft van

Sluiten