Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK D.

Constructies welke in nauw verband staan met stalgebouwen en schuren.

1. Drinkwatervoorziening.

De ervaring leert dat het vee, hetwelk 's zomers drinkt uit allerlei stilstaande slooten en plassen, bij winterdag ook geen buitengewone eischen aan hét drinkwater stelt. Wanneer het maar vrij is van drijvend vuil en moddersmaak, wordt het met graagte en in groote hoeveelheden genuttigd.

Een groot bezwaar is het wanneer het water ijzer of ammoniak bevat. Toch kan men door filtering het water wel reinigen. Door ruime aanraking met lucht (een gevolg van druppelen over een groot oppervlak van poreus materiaal als grind, cokes enz.) worden namelijk de oplosbare ijzerbindingen omgezet in onoplosbare die zich op de wanden neerzetten. Loopt het water over houtskool dan wordt het ook vrij van ammoniak.

Hansa-filterkaarsen e.d. weren zelfs bacteriën.

In geval van twijfel is het altijd raadzaam om het water bacteriologisch te laten onderzoeken aan de Rijks-seruminrichting te Rotterdam. Vanwaar wordt nu het water 's winters betrokken ?

In de lage polderstreken meestal uit de hooggelegen ringvaart, door een hevelbuisleiding die aan het begin voorzien is van een duiker met houten rooster en filter, en uitmondt in den koelbak in het achterhuis.

Elders betrekt men grondwater uit de diepere lagen in den bodem door middel van welputten, terwijl op verschillende plaatsen (b.v. in het Oostelijk gedeelte van de provincie Utrecht) de Norton-wellen (geboord of gepulsd) het water tot boven den bodem brengen.

Kan men op deze manieren niet aan voldoende hoeveelheden drinkwater komen, of is het grondwater brak, dan blijft als laatste redmiddel het maken van regenbakken, die in Zeeuwsch-Vlaanderen soms een inhoud hebben van tienduizenden Liters. Groote schuuroppervlakten zijn dan noodig om in de behoeften te kunnen voorzien. Het verdient dan evenwel overweging om de bakken, inplaats van onder den grond, dan op den zolder te bouwen, b.v. in één gewapend betonconstructie met de zoldering zelve.

Al het water dat wordt opgevangen, dient evenwel een goeden filterbak te passeeren, in verband met de groote hoeveelheid stof en mest, die steeds de dakgoten vervuilen.

Hoe het zij, in vele gevallen moet het water worden opgevoerd. Dit kan

Sluiten