Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De woning van den bedrijfboer bevindt zich aan de voorzijde, met aan de overzijde van den toegangsweg de kleine fabriek tot verwerking van de melk, die men zich oorspronkelijk voorstelde te vervoeren en te verkoopen naar de luxe plaatsen in het Zuiden van ons land en het aangrenzend gedeelte van België.

Verder spreekt de plattegrond van dit veebedrijf voor zich. De vierrijïge stallen (waarvan de dwarsdoorsneden vroeger zijn weergegeven) bieden ruimte voor 280 stuks vee. In het centrum bevindt zich het groote lokaal voor voederbereiding, met bergruimten als melklokalen, stookplaats, enz., waarboven de graanzolder is aangebracht.

Halverwege de lengte van de stallen ligt een breede dwarsgang voor den aanvoer van hooi uit de schuren; hieronder zijn de mesttunnels gebouwd. Juist boven den uitgang van de tunnels zijn hokjes uitgebouwd, waar tijdens het melken de melkkannen worden geplaatst.

Oorspronkelijk werd het vee hier met behulp van een electrische installatie gemolken. Een der schuren is voorzien van een grijpinrichting van hooitransport, door paardenkracht gedreven.

c. Op de heide nabij Anloo (Drente) is door den architect Dr. H. P. Berlage ten behoeve van den heer A. G. Kröller Jr. gebouwd de modelboerderij „Schipborg" (Plaat III). Hierbij is vastgehouden aan het denkbeeld van een binnenplein, vanwaaruit toegang wordt verleend tot alle bedrijfsruimten. Alleen de met gegolfd plaatijzer afgedekte ijzeren open graanschuren staan buiten het plein, aan weerszijden en vrij ver van, en schuin vóór de beide stalruimten.

Met het woonhuis voor den eigenaar-bewoner verbonden is de woning van den bedrijfboer. Hier sluiten aan weerszijden verschillende bedrijfsruimten aan, terwijl het binnenplein verder wordt geflankeerd door den koestal eenerzijds, en den paarden- en den varkenstal anderzijds. De mest wordt naar buiten afgevoerd, ook de gierkelders liggen aan de buitenzijde.

Het melk- en jongvee staan in dwarsstallingen, kalveren kunnen in aparte standen of in boxen worden gestald.

Op het binnenplein bevindt zich het paardenwed. Toegang wordt verleend door een monumentale poort, waarnaast gelegenheid is voor het bergen van kleinere gereedschappen. *)

d. Een boerderij, waarvan de oorspronkelijke vorm dreigt verloren te gaan bij de steeds voortgaande, nog lang niet compleet weergegeven, vernieuwingen en aanbouwingen, is de Johanna-Hoeve te Oosterbeek (Plaat IV).

Het woonhuis van den bedrijfsleider ligt buiten het plan. Oorspronkelijk werden gebouwd: de paardenstal, de varkenstal, de overdekte mestvaalt, de dorschschuur, de melkveestal met de aanhoorige verschillende be-

*) Zie voor meerdere details het plaatwerk: „De Architect", 22ste Jaargang, Afl. No. 1.

Sluiten