Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drijfslokalen, de speelplaats, de knollenkamer w. o. kelder, de melkontvangst w. o. kelder, het centrifugelokaal w. o. kelder, het karnlokaal, het laboratorium, de machinekamer en het bijbehoorende kantoortje, die nu evenwel buiten gebruik zijn gesteld. Verder een schaftlokaal voor het uitwonend personeel en een portierswoning. Daarnaast ligt het kantoor voor de directie met het administratief personeel.

Naast den paardenstal kan het veevoeder worden gekookt, in bakhuis en kookplaats.

Boven den koestal is gelegenheid tot het bergen van hooi. Tevens zijn hiervoor nog eenige bergen gebouwd, waarin ook een gedeelte van den graanoogst kan worden getast.

Het gedorschte graan wordt geborgen op den zolder van een bijgebouw, waaronder een bergplaats voor kunstmest en een loopstal voor jongvee.

Verschillende werktuigen voor de voederbereiding staan in een hoek van de hooge dorschschuur opgesteld; al deze werktuigen worden electrisch gedreven. De drijfkracht wordt opgewekt in een apart gelegen electrische centrale, waarnaast de paarden beslagen en werktuigen gerepareerd kunnen worden.

Uitbreiding is verkregen door een hoek van den varkensstal te verbouwen tot paardenstal.

Voorts is het complex vermeerderd door het bouwen van een quarantainestal, tevens voorzien van stierenboxen, potstal en operatiekamer.

Aan de voorzijde ligt de woning voor den veeopzichter met aangrenzende knechtskamer.

Later zijn aan de veestallen nog twee groenvoedersilo's aangebouwd, terwijl het zich steeds uitbreidend aantal wagens en werktuigen nog remises vereischt met een timmermanswerkplaats enz., die niet alle weergegeven konden worden.

Verder zijn o. a. op het landgoed gebouwd een groote dorschschuur met aangrenzende paardenstal en arbeiderswoning en een schapenstal met scheperswoning. Deze schapenstal is intusschen tot jongveestal verbouwd en ook van een groenvoedersilo voorzien.

e. Een gemengd bedrijf van kleiner omvang wordt voorgesteld op Plaat V, en wel het ontwerp voor een ontginningsbedrijf waarbij nog niet als bekend is verondersteld of het zich in de richting van de veeteelt dan wel van den akkerbouw zal kunnen ontwikkelen. Voorloopig is aangenomen dat het een gemengd bedrijf zal zijn.

In verband hiermede zijn de bedrijfslokalen geheel van elkaar gescheiden, en groepeeren zij zich om de mestvaalt.

Een groote graanschuur met lange dorschvloer, waarop ook wagens en werktuigen kunnen worden geplaatst, telt een aantal vakken, waarvan er maar drie direct voor berging van hooi en granen worden gebruikt. Aan de voorzijde bevindt zich het lokaal voor voederbereiding, met den electromotor die alle werktuigen drijft; daarnaast ligt de bietenkelder, daarboven de graanzolder. Hier sluit

Sluiten