Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK F.

Boerderijgebouwen voor middelmatig en klein bedrijf.

1. Algemeen.

In ons land vindt men een groot aantal typen van boerderijen van den meest uiteenloopenden aard; die ieder voor zich in meerdere of mindere mate voldoen aan de eischen van het in een bepaalde streek heerschende cultuurstelsel. In verband met de natuurlijke behoudendheid van de landbouwende bevolking, zijn de gebouwen uit den aard der zaak een dankbaar studie-object geweest voor die geleerden, welke verband zochten tusschen de zeden, gewoonten en gebruiken, en den oorsprong van de bewoners.

Zoo heeft Prof. Dr. J. H. Gallee een onderzoek ingesteld naar de volksstammen, waaruit de bevolking van ons land is ontstaan, welk onderzoek is verdeeld in nasporingen over:

1. De dialecten in verschillende gewesten.

2. De gestalten en de lichaamsbouw van de bewoners.

3. De oude rechtspraken in een bepaald gewest.

4. De volksdrachten en gebruiken.

5. De bouwtranten van de woningen.

De resultaten zijn alle in meer of minder scherp begrensde kaarten neergelegd, en nu bleek dat deze elkaar vrij volkomen dekten, waarmede tegelijk het bewijs van haar onderling verband is geleverd.

De verschillende typen van gebouwen vinden verder hun ontstaan, behalve door het verschil in afstamming van de bewoners, in de volgende oorzaken:

a. Het verschil in aard en wijze waarop het bedrijf wordt uitgevoerd (wei- of bouwland, klei- of zandgrond, groot- of kleinbedrijf).

b. De gesteldheid van de streek, in verband met de daar het meest op den voorgrond tredende materialen, die elk aparte constructieve eischen stellen, die zich voornamelijk uiten in wandconstructie en dakbedekking.

c. De nabijheid van groote steden, en handelsverkeerswegen.

d. De welvaart van de bewoners, hoewel die zich meestal nog slechts uit in de eischen aan de inrichting van het woonhuis.

Men onderscheidt hoofdzakelijk de volgende hoofdvormen : A. Het Friesche type, dat langs onze geheele Noordzeekust voorkomt, en overigens tot zeer ver langs de Oostzeekust.

Sluiten