Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat aan geen akkerbouwbedrijf behoeft te worden gedacht. Van uit de hooivakken (6) kan het hooi onmiddellijk op den voergang voor de koeien (7) en het jongvee (8) worden gebracht.

De kaasmakerij is nu van het woonhuis gescheiden. Naast de kaasplaats (9) bevinden zich in een uitbouw de roomkamer (10) en de boenplaats (11). Wanneer hierbij het eene zijdelingsche dakvlak is doorgetrokken, ontstaat een tweede noklijn, evenwijdig aan de eerste; de uitbouw wordt dan wel „staart" genoemd.

In de nieuwere gemengde en grootere bedrijven kan de behoefte aan meer woon- en bergruimte ontstaan, en geeft dit aanleiding tot het afzonderlijk plaatsen van het woonhuis. Aan alle zijden kan het vierkant dan met bedrijfsruimten worden omringd (zie fig. 3). Het dichtst bij het woonhuis en zoo mogelijk door een overdekten doorgang daarmede verbonden ligt de stook-'en waschplaats (1); daarnaast de paardenstal (2). De paarden worden vanaf den dorschvloer (3) gevoederd, terwijl vanuit de bergvakken hooi en stroo voor de koeien (5) wordt gebracht.

Het melkvee staat gestald op een modern ingerichten Z.-H. grupstal; het jongvee daarentegen nog op de ouderwetsche manier met de koppen tegen den muur. Voor de kalveren zijn aparte boxen (6) gebouwd.

Wil men, met handhaving, zooveel mogelijk, van den inheemschen uitwendigen bouwvorm een boerderij bouwen die aan alle moderne eischen voldoet, dan geeft figuur 4 daarvan een voorbeeld.

Het woonhuis, door een gang van de vakken gescheiden, bestaat uit woonkamer (1), mooie kamer (2), slaapkamer (3) en keuken (4) w. o. kelder *).

De aparte melkkamer (5) **) is alleen van uit den koestal (6) toegankelijk. Al het vee is niet ondergebracht kunnen worden, dan na uitbouwing van een grooten „staart". Ook de stier in de box (7) staat in dezelfde stalruimte. Naast de vakken (8) komt op den dorschvloer (9) een groote ruimte vrij voor het bergen van de steeds talrijker wordende wagens en hooibouwwerktuigen. Ook kunnen in het voorjaar de pas geboren kalveren hier worden geplaatst in daarvoor gereed te maken tijdelijke hokken.

De hooivoedering geschiedt direct uit de vakken, ook voor de paarden, (10) hoewel die afzonderlijk staan gestald. Door het lokaal voor voederbereiding (11) is verbinding mogelijk tusschen de verschillende bedrijfsruimten.

< IS Uil UC IUI UUHVCr UCIiailUClUC yiailUCll llCl 1 licauic >-Jl>^ ««g mm uivvi

zuiver te onderkennen, op de Zuid-Hollandsche eilanden (Plaat V) beginnen ingrijpende wijzigingen op te treden. Het gemengde bedrijf is hier nog regel; de plaats van het woonhuis ten opzichte van de schuur, en de ligging van den dorschvloer vertoonen variaties.

(*) Bedsteden zijn uit dit plan nog niet geweerd kunnen worden. (**) De melk wordt in de zuivelfabriek verwerkt.

Sluiten