Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den dorschvloer (10), terwijl de varkensstallen (11) aan de overzijde liggen. Het graan kan op de zolders boven alle stalruimten worden geborgen. Een mestvaalt (12) met gierkelder kan natuurlijk niet worden gemist.

Wanneer men alles in één gebouw wil onderbrengen, alle stallingen van elkaar wil scheiden en de bergruimten ten volle benutten, dan is de breede langsdeel ook geheel uit den booze. Immers onder de nok bevindt zich de grootste pershoogte, en die kan pas geheel worden benut wanneer men op den grond_Jbegint te tassen. Op dit principe is het volgende plan gebaseerd (zie fig. Qajmjte)) waarbij de gebintconstructie ook een verandering heeft ondergaan en het uiterlijk van de boerderij is gewijzigd, doordat de uitriddeuren nu in den Zijgevel zijn gelegen en toegang verleenen tot een korten dwarsvloer (8).

Vanuit het woonvertrek, bestaande uit woonkeuken (1), mooie kamer (2), tevens slaapkamer, en opkamer (3), w.o. kelder, komt men in de waschplaats (4),' die toegang verleent tot den koestal (5). Ook de paardenstal (6) en de varkensstallen (7) liggen om het middenvak (9).

Men moet zich hierbij voorstellen dat in den voorzomer het hooi geborgen wordt op den zolder boven de stallen, wat in de dwarsdoorsnede kan worden aangetoond. Het graan wordt geborgen in het middenvak en op de slieten boven den dwarsvloer, die zelf dient voor dorschvloer en voor het klaarmaken van veevoeder. Overigens kunnen daar nog de wagens worden geborgen.

Dient dit plan voor een betrekkelijk klein bedrijf,- ook voor grootere bedrijven kan dit plan worden aangehouden, getuige fijgTT^zij het dan met eenige wijziging. /

De veranderingen in het woonhuis betreffen alleen maar eenige uitbreiding van het aantal vertrekken. Naast de woonkeuken (1), de mooie kamer (2), de slaapkamer (3) en de opkamer (4) vindt men nog de wasch- en stookplaats (5) met de melkkamer (6). De koestal (7), de paardenstal (8), de varkensstallen (9), de kalverhokken (10) en het lokaal voor voederbereiding (11) omsluiten weer de vakken (13).

De korte dwarsvloer (12) verschaft een vlugge verbinding tusschen alle bedrijfsruimten en biedt weer gelegenheid tot het voltassen van alle stalzolders, en daarna tot het vullen en leegdorschen van alle vakken. De mestvaalt (14) met den gierkelder sluiten gemakkelijk bij alle stalruimten aan.

Juist de streken waarvan men het meeste mocht verwachten, stellen ook in dit opzicht teleur, en wel de vruchtbaarste centra langs de groote rivieren. Zoo behoort in de Betuwe (verschillende heerenboerderijen niet te na gesproken) een goede boerderij betrekkelijk tot de uitzonderingen.

Wel is hier de fruitteelt van veel belang, dikwijls meer dan het akkerbouwbedrijf en moet de melkerij plaats maken voor mesterij en paardenfokkerij. Maar

Sluiten