Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hiermede kan de inrichting van goede stallen gepaard gaan, wat evenwel slechts zelden het geval is.

Met behoud van den ouderwetschen deel, waaraan men gehecht blijkt, zouden toch in onderdeden verbeteringen aangebracht kunnen worden, zooals fig. 4 laat zien. Het woonhuis is meer luxueus opgevat, in verband met de welvaart van den eigenaar en bestaat uit kamer (1), opkamer (2), woonkeuken (3) en bijkeuken (4). Aan weerszijden van den deel (5) liggen de koestal (6) en de paardenstal (7) met bijbehoorende box (8). Wel kunnen de hilden worden gebruikt voor het bewaren van eenig hooi in voorraad en wat krachtvoer, maar de rest wordt niet langer op de balken, maar in de hooibergen geborgen, waarbij de typische schuurbergen tegelijk als wagenremise dienst doen.

In de losse bijschuur is de mestput (9) aangebracht met de kleine dorschvloer (10), waarnaast de stallen voor jonge ossen (11) en de varkens (12), die minder last en hinder van het dorschen ondervinden.

Langs den Gelderschen Ysel en op het Kampereiland houdt men evenzeer aan de oude vormen vast. Ook hier zou een wijziging als voor de Betuwe aanbevolen wel op zijn plaats zijn. Waar de veehouderij en de fokkerij hier meer uitsluitend worden beoefend, zouden de paardenstallen hier voor koestanden plaats moeten maken.

Wel eigenaardig is, dat een overeenkomstige inrichting als langs de groote rivieren ook voorkomt op de groote gemengde zandbedrijven van Oostelijk Utrecht; waarvan fig. 5 een voorbeeld geeft.

Het woonhuis „trekt" hier weer meer naar den oorspronkelijken vorm van het Halle-type; naast het woonvertrek (1) liggen de keuken (eertijds de waschplaats) en de slaapvertrekken (3) en (4). Behalve de „geut" (5), waar melkgerei wordt geboend en kaas of boter kunnen worden gemaakt, sluit hier de opkamer (6) met de ruime kelder nog bij aan. Aan weerszijden van den breeden deel liggen de koestal (8), de potstal voor jongvee (9), een box (10) en de stal (11) voor de paarden, elk van een groot aantal mestdeuren voorzien, en schaars verlicht.

Op den deel kan worden gedorschen en voeder klaar gemaakt, waarbij tegelijk de karnmolen (12) dienst kan doen.

Verschillende bergen en bijschuren voltooien dit omvangrijke bedrijf.

Wat inrichting betreft steekt hierbij gunstig af een modern klein-bedrijf uit deze buurt, dat uit bekrompen beurs moest worden gebouwd, maar waarbij de details toch goed zijn verzorgd, zooals fig. 6 laat zien.

Weer is de oude woonhuis-indeeling zooveel mogelijk gevolgd ; immers de woonkeuken (1) ligt in het midden. Van den grooten schoorsteen kan nog gebruik worden gemaakt door op den deel een kookpot voor veevoeder te plaatsen.

Sluiten