Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij aan, terwijl naast de boerderij de wagenschuur ligt met eenige stalruimte voor jongvee.

Fig. 2 laat zien hoe bij de in den loop der tijden meermalen plaats gehad hebbende bedrijfswisseling, de lokalen, voor een gemengd bedrijf bestemd, werden aangebouwd. Deze bestaan uit een dwarsgelegen paardenstal (6) met een dorschvloer. Een graanberg achter den dorschvloer is mogelijk, maar ter wille van den afstand tot den koestal kan men beter de hooibergen naast den koestal plaatsen, door het erf daarvan gescheiden. De paarden worden vanaf den dorschvloer gevoederd, en de zolder voor stroozolder gebruikt.

Een boerderijvorm van de laatste tientallen jaren wordt voorgesteld door fig. 3 van Plaat XII. Dit is een echte Z.-H. koeboerderij, waarbij aan alle onderdeelen al veel meer zorg is besteed, o. a. het woonhuis is ontdaan van het euvel dat men o. a. ook bij het „losse huis" aantrof, n. 1. van met „de deur in het voorhuis" te vallen. De huisvesting is beter verzorgd, getuige de indeeling in voorkamer (1), opkamer (2) en z. g. zomerkamer (3), waarnaast dan het achterhuis (4) ligt, waar de kaasmakerij plaats heeft.

Het ruwe gezinswerk wordt verricht in het aangebouwde stoep-of boenhok (6), dat met den karnmolen onmiddellijk langs de stoepsloot is gelegen, en waar ook het botermaken plaats kan vinden.

Hier heeft de oude gebint-constructie afgedaan, en ligt over den koestal (5) een doorgaande dichte zoldering, waarvan details vroeger zijn behandeld. De constructie is stevig omdat dikwijls ook de zolder met hooi wordt volgetast. Elders worden daar ook wel de kazen op de kaasplanken bewaard, die 's zomers meestal in lange rijen in den koelen koestal staan opgesteld.

De varkenshouderij is de laatste jaren in deze streken ook zoodanig toegenomen, dat de wagenschuur dikwijls van een grooten aanbouw voor Varkensstallen is voorzien.

In groote gemengde bedrijven dreigt het overzicht verloren te gaan wanneer alles onder een dak wordt ondergebracht. Voor veel meer dan een halve eeuw heeft de Hollandsche Maatschappij van Landbouw dan ook een prijsvraag uitgeschreven om tot een alleszins doelmatig plan te komen. Fig. 4 is eenigermate gebaseerd op het toenmaals bekroonde plan, maar toch ingrijpend gewijzigd om om aan verschillende bezwaren tegemoet te komen. Het veebedrijf is hier hoofdzaak, zooals men ziet. Het woonhuis vertoont de algemeen gebruikelijke indeeling in woonkamer (1), opkamer (2), achterhuis (3) en slaapkamer (4). Hierachter sluit de lange koestal (3; aan, waarbij de twee hooibergen en de mestvaalt behooren.

Een overdekte gang verleent toegang tot het zomerhuis, waarin de zomerkamer (6) en een werk-, tevens kook- en stookplaats (7). Behalve het boenhok liggen in de onmiddellijke nabijheid het wringhuis (8) en de karnmolen (9).

Sluiten