Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de kleinere boerderijen, en meer naar het Noorden van deze provincie heeft men dit systeem niet altijd principieel kunnen doorvoeren ; maar toch steeds afsluiting aan de wegzijde verkregen. Fig. 2 geeft weer een der nieuwere boerderijen, onder Limburgschen invloed gebouwd. Voornamelijk aan het woonhuis zijn meer kosten besteed, dan in Noord-Brabant gebruikelijk, getuige het aantal vertrekken, bestaande uit: kamer (1), slaapkamer (2), huiskamer (3), keuken (4), bijkeuken (5) en bakhuis (6), tevens lokaal voor voederbereiding.

De veestalling (7), oorspronkelijk als potstal ingericht, maar sindsdien verbouwd, bezit een zeer ruime voedergang waarop groenvoeder, mangels en hooi voor eenigen tijd in voorraad kunnen worden geborgen. Op de mestvaalt (8) loopt tegelijk jongvee; in een hoek staat het paard (9) gestald. De varkens (10) staan van het andere vee gescheiden; in een aanbouw worden de brandstoffen (11) bewaard, en de kippen (12) gestald.

In de schuur wordt een der vakken (14) voor dorschvloer gebruikt; de wagens worden onder een afdak (14) geborgen.

Meer op modernen leest geschoeid is het ontwerp, voorgesteld door fig. 3; hoewel logisch in de opvolging der verschillende vertrekken en bedrijfslokalen. Achtereenvolgens vindt men: kamers (1), keuken (2) w. o. kelder, waschplaats (3) met melkkamer (4), koestal (5), paardenstal (6), dorschvloer (7) met bergvakken (8), en bergruimte boven de stallen. Verder lokaal voor voederbereiding (9) en -bewaring (10), varkensstallen (11), kunstmestbewaarplaats (12) en karloods (13).

De indeeling verraadt overigens al, dat dit een tusschenvorm tusschen de Noord-Brabantsche en de Limburgsche boerderij is.

Wordt men n. 1. nog soberder in de afsluiting, en gaat men nog meer bezuinigen, o. a. door het bouwen van open veldschuren, dan komt men (zie fig. 4) aan een klein bedrijf, zooals dit in verschillende details nog voldoende is verzorgd. Behalve de kamer (1), de slaapkamer (2) w. o. kelder, de keuken (3), vindt men er: het lokaal voor voederbereiding (4), de waschplaats (5), de koestal (6), de varkensstallen (7) en den paardenstal, met de open veldschuur (9).

Voor bedrijven ter grootte van ongeveer 5 H.A. verdient een dergelijke vorm stellig aanbeveling wegens zijn groote beknoptheid.

e. Afzonderlijke plannen.

Verschillende bedrijfsgebouwen konden niet tot een bepaald type worden teruggebracht, of ter bespreking in een of ander hoofdstuk worden ingelascht. Achtereenvolgens worden dus nog enkele plannen besproken.

Plaat XV Fig. 1 stelt voor een moderne zandboerderij van een gemengd type, waarbij het woonhuis uit woonkamer (1), slaapkamer (2) w, o. kelder, spoelkeuken (3) en zuivelkamer (4) bestaat.

In den veestal is de eene rij voor melkvee (5), de. andere voor jongvee (6)

Sluiten