Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geestdrift. De bezieling, die gewekt is, moet in vaste banen geleid worden, om duurzame vrucht voor volk en vaderland af te werpen. Aan een stroovuur, dat zóó uitgebrand is, heeft men letterlijk niets. Wij kunnen zelfs moeilijk uitmaken, hoeveel opwinding er in onze betoogingen was, en opwinding is dan toch iets anders dan een heilige overtuiging, waardoor men zich ook in kalme dagen laat leiden.

Wij zijn op dit oogenblik echter voldoende tot zelfbezinning gekomen, om eens rustig de diepere beginselen na te gaan. waaruit de revolutionaire plannen opgekomen zijn. Dit is dan een soort nabetrachting op de November-gebeurtenissen. Wij mogen het daarbij evenwel niet laten. Wij hebben tevens het spoor duidelijk af te teekenen, waarlangs onze organisaties zich zullen moeten bewegen om goed werk voor de toekomst te doen. Bij de nabetrachting moet dus komen de voorbereiding tot den nieuwen tijd, die door den wereldoorlog is ingeluid. Wij kunnen dan van den éënen kant de gevaren vermijden, waarvoor de revolutie-plannen ons de oogen nu toch wel geopend hebben. En van den anderen kant zien wij dan klaar en onderscheiden de lijnen, die wij in onze actie te volgen hebben om Gods zegen te kunnen inwachten.

Zóó alleen worden wij toegerust tot den strftl, die ons in de toekomst wacht. Die strijd begint nu eigenlijk pas goed. Hij is door het mislukken van de staatsgreep allerminst beslist, hij treedt er alleen een nieuwe phase door in, en dringt zich in zijn ontzaglijken ernst aan ons op. 't Is waar, het partij-bestuur der sociaal-democraten heeft het standpunt van Troelstra verloochend. De leider zelf blijft zijn revolutionaire beginsel echter getrouw. Hij roemde er dezer dagen nog in, dat de massa der arbeiders achter hèm stond, en niet achter de socialisten, die alleen heil van den parlementairen weg verwachten. Hij ontzag zich zelfs niet openlijk te verklaren, dat wat vandaag mislukt was, morgen kon slagen. Het onmiddellijke revolutie-gevaar is dus wel voorbijgegaan, maar de beginselen zijn gebleven. Die beginselen worden met kwistige hand uitgezaaid en werken door. 't Is daarom ge-

Sluiten