Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christen-mannen, gij zijt thuis in de Schrift. Gij leest er ook dit aangrijpende woord- van Jezus in, dat er vele valsche Christussen zullen komen, die groote teekenen en wonderheden zullen doen, alzoo dat zij, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Eén van die valsche Christussen is het socialisme. Velen buigen er voor, bet socialisme is hun een religie geworden. Hier is de vossen-klauw. Hier is dubbele waakzaamheid geboden voor ieder die het wel met bet volk meent. En daarom, laat ons alle man in 't geweer roepen, om althans het ondergraven van den vasten religieusen bodem te stuiten; laat ons als de mannen van Nehemia op den muur staan, in de ééne hand ^t geweer, en in de andere band de troffel, om de nieuwe maatschappij te helpen bouwen naar 't bestek van Gods Woord 1

* * *

Geen ondermijnend, maar opbouwend werk, ziedaar in één woord de roeping, die voor het Christelijk volksdeel, en niet ■*t minst voor de werklieden-organisaties weggelegd is. De weeën der laatste jaren zijn de geboorte-weeën van een nieuwen tijd geweest. Niemand kan in bizonderheden voorspellen wat er uit zal groeien. Maar bij alle onzekerheid -staat het toch wel vast, dat de oude toestanden op sociaal en ander gebied niet weder zullen herleven. De maatschappij is op 't oogenblik nog in gisting. Maar als er straks eenige orde in de heerschende verwarring komt, zullen onze mannen en misschien i óók onze vrouwen gereed moeten zijn om -de hand met frisschen moed aan den arbeid te slaan. Er is geen tijd te verliezen om zich hiertoe voor te bereiden. Wij zouden de mannen der reactie, die niet vooruit wenschen te -streven, maar den wagen in het spoor van vóór 1914 terug willen duwen, in overweging geven zich een plaats op een hofje te koopen, en dan liefst op een hofje, dat op een binnenplaats ingebouwd is. Wij verwerpen de revolutie, maar wij wenschen een .grondige reformatie tot in de grondwet van ons vaderland toe, «opdat ook daaruit verdwijne wat niet meer van onzen tijd is.

Sluiten