Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze ordinantiën als heerschende macht te erkennen, al zou nij er zijn eigen lievelings-denkbeelden voor prijs moeten geven. Gods Woord boven al!

Dat Woord is het richtsnoer voor den bouw der nieuwe maatschappij. De mannen van rechts hebben pal te staan voor de politieke en economische beginselen van dat Woord, omdat zij in hun eigen ziel ook de geestelijke kracht van dat Woord ervaren hebben, — tenminste, zóó behoort het te zijn, indien het opheffen van het Woord geen jammerlijk paradespel zal zijn. Wij zijn dus wèl vooruitstrevend; wij willen niet blijven stilstaan; wij willen nog veel minder achteruitgaan -y maar al versnellen wij zelfs gaarne den pas, wij wenschen te blijven in de lijn der ordinantiën Gods, en wij zullen elk voorstel tot reformatie hebben te toetsen aan de eeuwige waarheid, die door de Schrift in 't midden der wereld is nedergelegd.

Vraagt gij nu in welke lijn de reformatorische arbeid zich zal moeten bewegen, dan is er op 't oogenblik slechts één hoofdlijn aan te geven: de hervormingen zullen in detnocratischen geest moeten geschieden, en dus inzonderheid aan onze werklieden ten goede moeten komen. Maar let hier nu op. Als wij van democratie spreken, nemen wij het woord in zijn zuivere beteekenis. Het wil letterlijk zeggen: volksheerschappij. De revolutionairen verstaan onder dat volk slechts een deel van het volk, namelijk de arbeiders. Zóó wordt het echter geen volks-, maar een klasse-regeering. Wij zeggen daarom, het gehééle volk, in al zijn klassen en standen, moet invloed op den gang der zaken uitoefenen. Zóó krijgt men de echte democratie, terwijl anders de ééne helft de andere onder den duim houdt.

Oók als gij dit voorbehoud maakt, treden de werklieden bij de democratische hervormingen toch het meest op den voorgrond. De andere standen hébben reeds meer invloed op 'slands zaken, terwijl de arbeidende stand in sociaal en politiek opzicht achterop is geraakt. Dit is niet bedoeld als een verwijt. Zoolang de erfgenaam een kind is, wordt hij onder voogden en verzorgers gesteld, 't Was volmaakt in orde, dat de arbeidende klasse in baar jeugdjaren min of meer onder de voogdij der intellectueelen stond. Zij is nu

Sluiten