Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten besluite nog een kort woord over de vraag: door welke voor de hand liggende middelen wij het best het gestelde doel kunnen bereiken?

Wij komen hier op zuiver praktisch terrein.

Het allereerste vereischte is stellig, dat de onderscheiden groepen van bet Christelijk volksdeel zich nauw aaneensluiten, inplaats van de verschilpunten naar voren te schuiven. Hit feit ligt er nu eenmaal toe, dat wij Nederlanders zijn. Het is onze aard om graag, óók in politieken en socialen zin, ieder in een eigen huis met een eigen stoep, en dan bovendien nog liefst met een grimmig gepunt hekwerk er om heen te wonen, om zoo de buren op een afstand te houden. Wij hebben hier van de verkeerswegen te leeren: de eigen stoepen verdwijnen om plaats voor een gemeenschappelijk trottoir te maken. Er is zooveel overeenkomst tusschen de Christelijke partijen, dat het niet moeilijk moet vallen een gezamenlijke actie te voeren in 's lands belang en tot verheerlijking van Gods naam in het volksleven. Indien er een concurrentiegeest tusschen de verschillende groepen mocht heerschen, — die moet verdwijnen. Indien persoonlijke veeten de verbroedering belemmeren, de Christelijke actie verzwakken, — die moeten aan den voet des kruises opgeruimd worden, want het kruis is niet alléén het symbool van de verzoening der zondaren met God, doch óók van de verzoening der menschen onderling. Al wat naar naijver of bitterheid zweemt, dient in dit ernstige tijdsgewicht onder te gaan; en wat de wereld aanduidt onder den killen naam van solidariteit, doch wat in de Schrift veel warmer de broederlijke liefde heet, — die moet over aile geschillen triomfeeren.

De Christelijke groepen hooren bijéén tegenover den opdringenden socialistischen geest. Men erkent dit natuurlijk niet van links. Men pleit daar voor een hergroepeering der politieke partijen, waarbij de antithese begraven wordt. Dat kan echter niet. Links en Rechts gaan van een verschillend punt uit; de één profeteert uit zijn eigen hart, en de ander van 't heilig blad, en dit verschil in uitgangspunt beheerscht beider politieken wandel tot aan het einde. De antithese

Sluiten